Historiskt logeråd på Lagerlunda

Fred­rik Lager­felt bjöd in till stort loge­råd i histo­riskt mil­jö. Foto: Malin Lager­felt

Vår­ter­mi­nen hos S:t Jacob avslu­ta­des på ett gott histo­riskt och lite pam­pigt sätt genom ett stort loge­råd på Lagerlun­da.
Fred­rik Lager­felt, S:t Jacobs nye ord­fö­ran­de mäs­ta­re, hade sam­lat många leda­mö­ter, för­u­tom de ordi­na­rie, en hel del adjun­ge­ra­de hem­ma hos sig.

– Jag vill ha ett brett loge­råd för att få en bred kon­takt i arbe­tet med logen, för­kla­ra­de Fred­rik..
Vad gör ett loge­råd?
Enkelt uttryckt en sty­rel­se för logen för att ta itu med prak­tis­ka frå­gor.
Sista loge­rå­det för ter­mi­nen bru­kar av tra­di­tio­nen vara lite extra fest­ligt och så blev det även i år.
Alla med­lem­mar­na sam­la­des hem­ma hos Fred­rik på Lagerlun­da och mötet kom­bi­ne­ra­des med en utsökt mål­tid av lamm från går­den med god gra­täng och sås och kaf­fe och tår­ta.
Enga­ge­mang­et var stort hos loge­rå­dets sam­man­lagt 15 del­ta­ga­re och under ett par tim­mar mang­la­des många frå­gor. Här dis­ku­te­ra­des bl. a rece­pi­ent­lä­get, semi­na­ri­er , rekry­te­ring, resor och eko­no­mi.

Ämbets­män bör gå på mål­ti­den • S:t Jacobs mat­ta • Under­lät­ta för KM, byta bord till kaf­fet • Nya tal­prin­ci­pen vid mål­tid • Visi­ta­tion den 5 nov 2020 • Kon­sert med Kam­mar­mu­si­ken – Erbju­da fler? • Ord­ning o reda efter loge • Fri­mu­rar­pub • Nöd­num­mer för att nå bro­der i loge

Det blev nog sena­re än man tänkt sig men när Fred­rik frå­ga­de om någ­ra vil­le se och höra går­dens histo­ria från medel­ti­den och fram­åt och om släk­ten Lager­felt, nap­pa­de fle­ra.
– Jag kan pra­ta i två tim­mar eller 45 minu­ter, sade han och det blev något mitte­mel­lan i husets dju­pa käl­lar­valv.
Det var fasci­ne­ran­de att se gam­la hand­skrif­ter från medel­ti­den om affä­rer­na kring går­dar­na i trak­ten. Kung­lig­he­ter från 16 och 1700-talet pas­se­ra­de revy fram­för våra ögon men även en del intres­san­ta före­mål.

-Huvud­bygg­na­dens övre våning  och vin­den brann  av  1877 och skul­le åter­upp­byg­gas men det fanns inte en bygg­mäs­ta­re som vil­le byg­ga ett nytt hus i sam­ma 1700-tals­stil, berät­ta­de Fred­rik.

Så där­för ser Lagerlun­da ut som det gör idag även om sto­ra delar av det inre är sent 1700-tal

Det var ock­så intres­sant att få höra om hur nära det var att släkt­histo­ri­en kun­nat se annorlun­da ut om en för­flu­gen spräng­sten i sam­band med byg­get träf­fat mer illa än vad den gjor­de. Nu blev det bara ett ska­dat öra. Men ste­nen sit­ter än idag inmu­rad i hal­len som ett min­ne av olyc­kan 1793.

Text: Håkan Wasén

Foto: Malin Lager­felt

Fred­rik Lager­felt bjöd in till stort loge­råd i histo­riskt mil­jö. Foto: Malin Lager­felt

Sök inlägg