Vårfest i bluestecken avslutade i Jönköping

Frimurarbroder Bobo King jammar loss gamla bluesklassiker tillsammans med Pär Hammarlund och Lars Crondahl. OBS den fantastiska prestationen som microfonstativ av Jan Samuelsson!
Fri­murar­bro­der “Bobo King” jam­mar loss gam­la blues­klas­si­ker till­sam­mans med Pär Ham­marlund och Lars Cron­dahl. OBS den fan­tas­tis­ka pre­sta­tio­nen som mik­ro­fonsta­tiv av Jan Samu­els­son!

Den nion­de maj var det tid för vår­ter­mi­nens sista loge i Jön­kö­ping, följt av en vår­fest del­vis på blues­te­ma,  som spred ljus i den unga, kyli­ga vår­kväl­len. Lju­set från fri­mu­rar­hu­set loc­ka­de till sig brö­der från samt­li­ga gra­der i det fri­mu­re­ris­ka sökan­det. 

Logen var en trev­lig sam­man­komst med ca 50 när­va­ran­de brö­der.  Den­na loge var ing­en recep­tion, utan en kväll fylld av vac­ker orgel­mu­sik från Pär Ham­marlund och skön­sång av manskö­ren. 

Efter logen påbör­ja­des vår­fes­ten, där brö­der med sitt all­ra bäs­ta humör bjöd på över­rask­ning­ar som ing­en vågat tän­ka sig. Den förs­ta av raden över­rask­ningar var den fan­tas­tis­ka ita­li­ens­ka vår­buffén sig­ne­rad av bro­der Cristi­an Gui­dice. Sena­re under mid­da­gen över­ras­ka­des vi av två brö­der men oana­de talang­er, Bo ”Bobo King” Bjen­ning, på gitarr och sång samt bro­der Lars Cron­dahl på bas och Pär Hammarlund på pia­no. Kväl­lens tema var blues. 

Under kväl­len hölls även tal av ord­fö­ran­de mäs­tar­na Björn Ottos­son i Mel­lers­ta Pela­ren och Micael Forsmyr i Mag­nus Ladulås samt bro­der Bengt Rydell. Ord­fö­ran­de mäs­ta­ren Ottos­son gav oss en inblick i Fri­mu­rar­sam­häl­let i Jön­kö­pings sam­fond, som består av tre oli­ka fon­der från bör­jan av det 19:e århund­ra­det, ska­pa­de av Carl Wie­sel­gend, Hen­rik Kar­nell och Georg Benér. Des­sa fon­der ska hjäl­pa behö­van­de fri­mu­ra­re, änkor och barn, men även behö­van­de män­ni­skor i den all­män­na värl­den. 

Vi fick även insyn i Cari­tas-grup­pens arbe­te och hur de arbe­tar med barm­här­tig­hets­verk­sam­het, både internt och externt av ord­fö­ran­de mäs­ta­ren Micael Forsmyr och bro­der Bengt Rydell. 

Kväl­len avslu­ta­des med det sed­van­li­ga kaf­fet och brö­der­na fick omfam­na och öns­ka varand­ra en trev­lig som­mar! 

Jag ser redan fram emot näs­ta ter­mins fri­mu­re­ri!

Text: Peter Johans­son 

 

Sök inlägg