Rasslande kedjor kan även köra vårt rally!

Rasslande kedjor ta med familjen och kom med på rallyt!
Rass­lan­de ked­jor ta med famil­jen och kom med på ral­lyt!

Än finns det tid att anmä­la sig till S;:t Jacobs årli­ga fri­mu­re­ris­ka klas­si­ker­ral­lyt på Kristi Him­mel­färds­dag 30 maj. Nu även för med­lem­mar i Rass­lan­de ked­jan som vill upp­le­va ral­ly­sam­va­ron. Alla brö­der oav­sett för­del­ning är väl­kom­na.

Frå­gan om även inte motor­cy­kel­bur­na brö­der kan del­ta har kom­mit upp och ral­lys­tif­tar­na enats om att visst kan de det. Åka mc är ju klas­siskt, så motor­cy­kelns ålder spe­lar ing­en roll.

Sista dagen för anmä­lan är sön­da­gen 26 maj.
Des­sa for­don äger rätt att delta:1.Vardagsbilar 1889–1980.2.Cabriolet och motor­cy­kel oav­sett årsmodell.3.Tvåsitsiga sportbilar.4.Klassiska bil­mär­ken t.ex. Alfa Romeo, Bent­ley, Bugat­ti, Fer­ra­ri, Jagu­ar, Lam­borg­hi­ni, Porsche, Rolls Royce etc. Vid tvek­sam­het kon­tak­ta arran­gö­ren. Sak­nar Ni bil? Hör med arran­gö­ren om någon har plats i bilen.

Anmä­lan med eki­pa­gets “namn” antal del­ta­ga­re och öns­ke­mål om mat görs till hakan.wasen@outlook.com.

Och vik­ti­gast glöm inte att läg­ga minst 200 kronor/ekipage så att vi kan köpa tröst­lamm till barn som mås­te ope­re­ras på Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set i Lin­kö­ping.

Anmäl­nings­av­gif­ten beta­las direkt till till S:t Jacobs bank­gi­ro 687‑5538. Ange for­don och föra­rens namn.

Under ral­lyt kom­mer en vis­ning av ”uni­ka attrak­tio­ner” att ske ( för den som vill)  till en kost­nad av 50 kronor/person. Ta helst med kon­tan­ter men det går att beta­la med kort.

Mål­gång beräk­nas ske vid 13.30-tiden men mer info kom­mer i den road­book som delas ut vid star­ten.

Det kom­mer att fin­nas tre mål­tidsal­ter­na­tiv vid målet ”5 rum och kök” i Malex­an­der.

1.Vegetarisk, hem­gjord bur­ga­re (200 g) med pom­mes fri­tes och sweet chi­lisås 95 kr.
2.Kycklingklubba samt ving­ar med pom­mes fri­tes och bear­nai­se­sås 95 kr. 3.Fiskwallenbergare 125 kro­nor.

För bar­nen
Korv eller kött­bul­lar med pom­mes fri­tes 65 kr
Dryck till­kom­mer.

Efter ral­lyt kan de som vill besö­ka någ­ra gårds­bu­ti­ker att åka vida­re 8 km mot Torpön och ta fär­jan till Torpön och köra en del av Tor­parun­den för­bi konst­nä­rer och gårds­bu­ti­ker.

Star­ten sker från par­ke­ring­en vid Lan­de­ryds golf­ba­na  09.30 i Lin­kö­ping var­i­från vi styr söderö­ver mot slut­må­let Malex­an­der. Ming­el­fi­ka för de som vill kan köpas i golf­klub­bens restau­rang.

Efter cir­ka 45 minu­ters kör­tid görs en fika­rast vid ett café där man ock­så kan  fika.

Eller ta med en egen kaf­fe­korg och fika på en av de många vack­ra plat­ser­na längst vägen.

Väl­kom­na häl­sar årets arran­gör, under­teck­nad, och S:t Jacobs OM Fred­rik Lager­felt.

Text; Håkan Wasén

 

Sök inlägg