Premiär för måltidsloge i Den Gyllene Cirkeln

Här är de som gjorde det. Den Gyllene Cirkelns OM Johan Sowa, föredragshållaren Mats Åberg och de tjänstgörande ämbetsmännen. Foto: Håkan Wasén Ämbetsmännen i DFen Guyllene gripen tillsammans med föredragshållaren
Här är de som gjor­de det. Den Gyl­le­ne Cir­kelns OM Johan Sowa, före­drags­hål­la­ren Mats Åberg och de tjänst­gö­ran­de ämbets­män­nen. Foto: Håkan Wasén

Nu är det gjort. Den Gyl­le­ne Cir­kelns förs­ta mål­tids­loge.
Och det gick som en dans även om det fanns lite pre­miär­ner­ver.

Mål­tids­lo­ger är spe­ci­el­la eftersom logen hålls i sam­band med bröd­ramål­ti­den. Ritu­a­len är noga fast­ställd och knu­ten till mål­ti­den.
Den Gyl­le­ne Cir­keln hade ock­så enga­ge­rat en fri­murar­bro­der från  Upp­sa­la, Forsk­nings­lo­gen Carl Fri­edrich Eckleff:s Förs­te Depu­te­ra­de Mäs­ta­re, tilli­ka den Högt Upp­lys­te bro­dern Mats Åberg, som före­lä­sa­re.
Ämnet var ”Vad hän­der efter döden? Och det loc­ka­de mer än 30-talet brö­der.
‑Det skall bli spän­nan­de att genom­fö­ra logen,  sade Johan Sowa OM i Den Gyl­le­ne Cir­keln före logen.
Men logen genom­för­des ”ledigt och lätt” och ner­vo­si­te­ten bland de tjänst­gö­ran­de ämbets­män­nen ute­blev eftersom man tog det lugnt.
Det spi­sa­des ”kam­ben” sås och pota­tis och kaka till kaf­fet före Mats Åbergs före­drag.

De som vän­tat ett svar på frå­gan  vad som hän­der efter döden fick det inte eftersom Mats Åberg i sitt före­drag läm­na­de frå­gan öppet för åhö­rar­na att tän­ka på. Där­e­mot fick alla veta mer om till­bli­vel­sen av våra ritu­a­ler och hur de för­höll sig till de reli­giö­sa ström­ning­ar­na  i slu­tet av 1700-talet.
– Jag är myc­ket nöjd, det gick ju fint det här, tack vare våra duk­ti­ga ämbets­män, sade en glad Johan Sowa efter logen.
‑Givet­vis gav det mer­smak och mål­tids­lo­gen blir inte den sista.

Text och foto: Håkan Wasén

 

Sök inlägg