Rally mot blånande sagosjö och attraktion

Ral­lyt går till Malex­an­der och dess kyr­ka vid Som­men. Foto : Hei­di Her­mans­son

Nu är den klart. Sträck­ning­en för S:t Jacobs fri­mu­re­ris­ka klas­si­ker­ral­ly Kristi Him­mel­färds­da­gen  tors­da­gen 30 maj 2019.
Vi drar mot Malex­an­der och den blå­nan­de sago­sjön Som­men. Under kör­ning­en utlo­vas inte bara skö­na öst­göta­vä­gar utan även meka­nis­ka attrak­tio­ner av ett slag som säl­lan skå­dats, lovar under­teck­nad.

S:t Jacobs klas­si­ker­ral­ly är egent­li­gen inte ett ral­ly utan en famil­jeut­flykt i mak­lig takt med bara ett syf­te, ha trev­ligt och nju­ta av natu­ren och fina öst­göta­vä­gar. Det är öppet för alla fri­mu­ra­re oav­sett för­del­ning.
Att vin­na det fri­mu­re­ris­ka klas­si­ker­ral­lyt inne­bär inte enbart en namn­skylt på vand­rings­pri­set utan även äran att arran­ge­ra.  Och inte nog med det. Ral­lyts fri­mu­re­ris­ka mot­to är “Varen vak­sam­me! ” Det inne­bär att frå­gor­na till ral­ly­del­ta­gar­na ställs efter ral­lyt. Och vis av tidi­ga­re erfa­ren­he­ter mås­te frå­gor­na vara “ogoog­lings­ba­ra”. En myc­ket rolig upp­gift i ral­lypla­ne­ring­en.
Nu är det dock som sagt gjort och ogoog­lings­ba­ra klu­rig­he­ter­har infång­ats längst vägen av under­teck­nad m.fl.
Vil­ka kan del­ta?
Des­sa for­don äger rätt att delta:1.Vardagsbilar 1889–1980.2.Cabriolet oav­sett årsmodell.3.Tvåsitsiga sportbilar.4.Klassiska bil­mär­ken t.ex. Alfa Romeo, Bent­ley, Bugat­ti, Fer­ra­ri, Jagu­ar, Lam­borg­hi­ni, Porsche, Rolls Royce etc. Vid tvek­sam­het kon­tak­ta arran­gö­ren. Sak­nar Ni bil? Hör med arran­gö­ren om någon har plats i bilen.
Lite ral­ly­histo­rik
Ral­lyt kör­des förs­ta gång­en 2012 efter ett ini­ti­a­tiv av fri­murar­brö­der­na Her­man Kihlstedt, Lars Christof­fer­son och under­teck­nad.
Den fram­lid­ne ord­fö­ran­de mäs­ta­ren Åke Sune­son och hans co-dri­ver Jan-Erik Car­dell tog den förs­ta inteck­ning­en i det stän­digt rul­lan­de pri­set, en modell av en tysk Horch från 1930-talet. Team Sune­son-Car­dell minns än idag för den blåa röken från Saab 93:an och tea­mets pepi­ta­ru­ti­ga bil­hjäl­mar.
Vin­na­re genom åren har varit Ste­fan och Sofia Wes­ter­berg 2013.
2014 dela­des  pri­set på tre mel­lan Chris­ter Grön­wall Lars och Anna Christof­fers­son 2014 och under­teck­nad.
Sedan dess har pri­set körts hem av Thord och Ann-Christi­na Söderlund 2015, Her­man och Ann-Marie Kihlstedt 2016, Claes-Göran Ström­berg och bro­der Torg­ny Söder­berg, 2017 och 2018 av team Wasén.
Ral­ly­del­ta­gar­na har genom åren bidra­git till 100-tals mju­ki­slamm till barn på Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set i Lin­kö­ping som mås­te sövas inför ope­ra­tion.
Start­av­gif­ten blir i år som tidi­ga­re. 200 kro­nor  vil­ket inbe­ta­las i för­väg.
Årets ral­ly star­tar tors­da­gen 30 maj med sam­ling på p‑platsen vid Lan­de­ryds golf­klubb 09.00−9.30 med sam­lings­fi­ka, ming­el och infor­ma­tion.

Förs­ta start 09.30.

Ral­lysträc­kan är så beräk­nad att målet i Malex­an­der nås vid 13-tiden där det blir lunch all­de­les intill kyr­kan vid cir­ka 13.00. hos ”Fem rum och kök.”

Under ral­lyt kom­mer en vis­ning av ”uni­ka attrak­tio­ner” att ske ( för den som vill)  till en kost­nad av 50 kronor/person. Ta helst med kon­tan­ter men det går att beta­la med kort.

Det kom­mer att fin­nas tre mål­tidsal­ter­na­tiv vid målet ”5 rum och kök” i Malex­an­der.

Rallyts slutmål "5 rum och kök," ligger vid Malexanders kyrka.
Ral­lyts slut­mål “Fem rum och kök,” lig­ger vid Malex­an­ders kyr­ka.

1.Vegetarisk, hem­gjord bur­ga­re (200 g) med pom­mes fri­tes och sweet chi­lisås 95 kr.
2.Kycklingklubba samt ving­ar med pom­mes fri­tes och bear­nai­se­sås 95 kr. 3.Fiskwallenbergare 125 kro­nor.

För bar­nen
Korv eller kött­bul­lar med pom­mes fri­tes 65 kr
Dryck till­kom­mer.

Efter ral­lyt kan de som vill besö­ka någ­ra gårds­bu­ti­ker att åka vida­re 8 km mot Torpön och ta fär­jan till Torpön och köra en del av Tor­parun­den för­bi konst­nä­rer och gårds­bu­ti­ker.

Anmä­lan senast SÖNDAGEN 26 MAJ via e‑post till adres­sen hakan.wasen@outlook.com
Ange Namn på täv­lan­de föra­re och bisit­ta­re samt for­don, års­mo­dell och typ. Ange ock­så vad Ni och Edra med­pas­sa­ge­ra­re  öns­kar äta och om det finns behov av spe­ci­al­kost p.g. av aller­gi eller annat. Dess­utom tala om för oss om det finns ledig plats för någon annan bro­der med säll­skap i bilen så får fler nju­ta av ral­lyt.

 Anmälningsavgiften,minst 200 kronor/ekipage, beta­las direkt till till S:t Jacobs bank­gi­ro 687‑5538. Ange for­don och föra­rens namn.

Varmt och bro­der­ligt väl­kom­na.

Håkan Wasén

 

 

 

Sök inlägg