Frimureriskt lammkörning på Kristi Himmelfärdsdagen torsdagen 30 maj

Lammrallyt har gått på flera platser i Östergötland bl. a förbi veteranmacken i  Björkfors. Foto: Håkan Wasén
Lammral­lyt har gått på fle­ra plat­ser i Öster­göt­land bl. a för­bi vete­ran­mac­ken i Björk­fors. Foto: Håkan Wasén

Jo det blir ett fri­mu­re­riskt “lammral­ly” på Kristi Him­mel­färds­da­gen  30 maj. Eller rät­ta­re sagt en utflykt i lam­mens tec­ken.

Begrep­pet Ral­ly kan tol­kas på många oli­ka sätt.  Både som utflykt och täv­ling. Det sena­re stäl­ler en hel del krav och krä­ver till­stånd.

Någon täv­ling har ald­rig vårt fri­mu­re­ris­ka lam­ral­ly varit Där­e­mot en triv­sam famil­jeut­flykt för klas­si­ker­bi­lar, cab­ri­o­le­ter sport­bi­lar. Allt till för­mån för inköp av de mju­ki­slamm som ges till barn som mås­te ope­re­ras på Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set i Lin­kö­ping.

Enligt reg­ler­na så skall före­gå­en­de års vin­na­re arran­ge­ra ral­lyt och i år är det under­teck­nad arti­kel­för­fat­ta­res tur.

Pane­ring­en och vall av rutt pågår för fullt och så snart den är klar kom­mer när­ma­re detal­jer att pub­li­ce­ras  i Fyran. Det går även  att köra med lånad bil. De brö­der som sak­nar bil kan höra av sig till arran­gö­ren så skall vi för­sö­ka ord­na plats i någons bil.

Här är grund­reg­ler­na för ral­lyt enligt dess stad­gar. Ral­lyt är öppet för alla fri­murar­brö­der från alla för­del­ning­ar­na.

Ral­lyts val­språk skall vara: Varen vak­sam­me!

Ral­lyt skall utfor­mas som en frå­ge­täv­ling där del­ta­ga­ren EFTER ral­lyt får täv­lings­frå­gor­na. Frå­gor­na skall om möj­ligt vara ”ogoog­lings­ba­ra”.

Avgift per eki­page skall vara minst 200 kro­nor. Senast en vec­ka före start skall ral­ly­av­gif­ten vara insatt på: Sankt Johan­neslo­gen Sankt Jacob bank­gi­ro­num­mer: 687‑5538. Glöm inte att med­de­la namn, år och att betal­ning­en avser Klas­si­ker­ral­lyt.

Des­sa for­don äger rätt att del­ta:

1. Var­dags­bi­lar 1889–1980.

2. Cab­ri­o­let oav­sett års­mo­dell.

3. Två­sit­si­ga sport­bi­lar.

4. Klas­sis­ka bil­mär­ken t.ex: Alfa Romeo, Bent­ley, Bugat­ti, Fer­ra­ri, Jagu­ar, Lam­borg­hi­ni, Porsche, Rolls Royce etc.

5. Vid tvek­sam­het kon­tak­ta arrangören.Slut citat.

Väl­kom­na

Håkan Wasén

 

 

Sök inlägg