HELIOS – HÖGTIDSDAG MED MÅNGA PROMINENTA GÄSTER.

Fotograferingen skedde på trappan till logehuset. Foto: Ulf Gustafsson
Foto­gra­fe­ring­en sked­de på trap­pan till loge­hu­set. Foto: Ulf Gustafs­son

Sön­da­gen den 7 april, som van­ligt i strå­lan­de sol­sken, fira­de 90 brö­der Heli­os 15:e hög­tids­dag.

Vid 10 tiden på för­mid­da­gen sam­la­des ämbets­män och tjänst­gö­ran­de brö­der för att öva och göra de sista för­be­re­del­ser­na, innan övri­ga Heli­os brö­der och till­res­ta brö­der, med bus­sen från Lin­kö­ping och många pro­mi­nen­ta gäs­ter, med För­ut­va­ran­de Ordens Stor­mäs­ta­re Bro­der Anders Fahl­man i spet­sen, kom till Ref­te­le.

Brö­der­na sam­la­des i vårt loge­hus för trev­lig sam­va­ro och strax innan kloc­kan 13 slog Cere­mo­ni Mäs­ta­ren i kloc­kan och brö­der­na sam­la­des i Johan­nes­sa­len för att på ritu­al­en­ligt sätt häl­sa våra gäs­ter! Loka­len blev myc­ket väl­fylld, knappt en ledig stol!

Från Verk­sam­hets­be­rät­tel­sen för S:t Johan­neslo­gen Heli­os 2018 kan föl­jan­de infor­ma­tion läm­nas. Under år 2018 öka­de anta­let Johan­nes­brö­der från 39 st. till 44 st. vid årets slut. Det tota­la anta­let sam­man­koms­ter var 26 st. och besö­kan­de i logen under året var 997 st.
Per idag är anta­let främ­man­de sökan­den 4 st.

Många kom för att njuta av brödragemenskapen vid Helios högtidsdag. Foto: Ulf Gustafsson.
Många kom för att nju­ta av brö­d­ra­ge­men­ska­pen vid Heli­os hög­tids­dag. Foto: Ulf Gustafs­son.

Ord­fö­ran­de Mäs­ta­ren Per-Olof Fry­e­le­gård var glad över att så många tagit sig till Ref­te­le för att dela den­na hög­tid och gemen­skap med oss. I sitt tal, som var hans sista som Ord­fö­ran­de Mäs­ta­re, vän­de han sig till Johan­nes­brö­der­na, som är logens fram­tid och att det är ni som skall beva­ra och utveck­la vår loge till en mötes­plats där alla kän­ner sig del­ak­ti­ga och behöv­da Hans mål som OM har varit att synas och repre­sen­te­ra fri­mu­re­ri­et i Ref­te­le.

-Vi har haft svårt ”att hål­la dör­rar­na stäng­da, både åt norr och åt söder, brö­der har ström­mat ut åt båda håll till Mag­nus Ladulås i Jön­kö­ping och Siri­us i Halm­stad” och vi vill fort­sät­ta att ha ett stort och fint kon­takt­nät i både ÖPL och i SPL.
Avslut­nings­vis tac­ka­de han Heli­os ämbets­män, för deras sto­ra enga­ge­mang och goda hjälp!

FDPM, Anders B Johans­son, fram­för­de en häls­ning från PM Mag­nus Eng­ström. I sitt tal uttryck­te han sin gläd­je över verk­sam­he­ten i Heli­os, ”ni är ett före­dö­me inom ÖPL”.

Förutvarande stormästaren Anders Fahlman var en av de prominenta gästerna och fotograferades av Lars Klingström för ett kommande reportage om bl. a Helios. Foto: Ulf Gustafsson.
För­ut­va­ran­de stor­mäs­ta­ren Anders Fahl­man var en av de pro­mi­nen­ta gäs­ter­na och foto­gra­fe­ra­des av Lars Kling­s­tröm för ett kom­man­de repor­tage om bl. a Heli­os. Foto: Ulf Gustafs­son.

Efter loge­sam­man­koms­ten sam­la­des alla brö­der­na för den tra­di­tio­nel­la foto­gra­fe­ring­en utom­hus på trap­pan under strå­lan­de sol­sken.

Johan­nes­sa­len ställ­des sedan i ord­ning för bröd­ramål­ti­den och fyll­des till bred­den av brö­der och gäs­ter. Brö­der­na und­fäg­na­des sedan med en tre-rät­ters­me­ny.
För­rätt: Smör­re­bröd.
Varm­rätt: Fylld fläsk­fi­lé med pota­tiska­ka, smör­kok­ta moröt­ter o Cog­nacsås.
Dessert:Ostkaka, som till­sam­mans med dryck, blev en rik­tig fest­mål­tid!

Hög­tids­da­gen avslu­ta­des med avtack­ning av brö­der­na, Anders Jons­son, Claes Sjö­gren, Anders Oliv och Tho­mas Johans­son, som avgått från oli­ka upp­drag, för att i någ­ra fall till­trä­da nya.

Rolf Svensson th och Sven Nilsson tv och avtackades med presenter av OM Per-Olof Fryelegård. Foto: Ulf Gustafsson.
Rolf Svens­son th. och Sven Nils­son tv. och avtac­ka­des med pre­sen­ter av OM Per-Olof Fry­e­le­gård. Foto: Ulf Gustafs­son.

Ord­fö­ran­de i Stif­tel­sen Heli­os Kul­tur­hus, Rolf Svens­son och Ord­fö­ran­de i Cari­tas, Sven Nils­son, vil­ka båda slu­tar med sina upp­drag,  avtac­ka­des ock­så av OM Per-Olof Fry­e­le­gård, som över­läm­na­de pre­sen­ter.

För­ut­va­ran­de Ordens Stor­mäs­ta­re Bro­der Anders Fahl­man tac­ka­de för ett myc­ket trev­lig och ange­näm dag med en fint genom­förd loge och en god bröd­ramål­tid och öns­ka­de Heli­os lyc­ka till i fram­ti­den!

Text och foto: Ulf Gustafs­son.

Sök inlägg