Högtidligt och trivsamt när Magnus tog över klubban i Oscar Fredrik


Det blev pre­cis så hög­tid­ligt och triv­samt som det bru­kar vara på en instal­la­tions­loge när Mag­nus Sund­ström den 19 mars tog över rol­len som ord­fö­ran­de mäs­ta­re efter Lars Norén i Johan­neslo­gen Oscar Fred­rik i Norr­kö­ping.  

– Det är med stor gläd­je jag axlar det här ämbe­tet, sade Mag­nus i sitt instal­la­tions­tal. Fram­för allt kän­ner jag stor tack­sam­het över det för­tro­en­de jag fått från logens ämbets­män och brö­der.

Mag­nus har varit fri­mu­ra­re sedan 2003. Vägen till ord­fö­ran­de­pos­ten har gått via ”klub­ben”, (som skö­ter det lekam­li­ga under loge­kväl­lar­na) och vida­re via sek­re­ta­ri­a­tet. Där­ef­ter i omgång­ar som and­re beva­kan­de bro­der och en kor­ta­re peri­od som depu­te­rad mäs­ta­re.

– Om jag fått frå­gan om att bli ord­fö­ran­de mäs­ta­re för ett år sedan så hade jag haft svårt att accep­te­ra upp­dra­get. Det hade helt enkelt inte gått att kom­bi­ne­ra med mitt jobb som det då såg ut. Men sedan dess har mina arbets­upp­gif­ter grad­vis för­änd­rats. Jag reser inte i sam­ma utsträck­ning som tidi­ga­re och har fått mer tid för både min fru och mina två barn (10 och 14 år gam­la) – och för fri­mu­re­ri­et. Så när jag strax innan jul fick frå­gan av pro­vin­si­al­mäs­ta­ren, Mag­nus Eng­ström, var det gans­ka lätt att sva­ra ja. Spe­ci­ellt som jag ock­så fick så många upp­munt­ran­de kom­men­ta­rer från and­ra brö­der sedan det bli­vit känt att jag kun­de vara ett alter­na­tiv.

Mag­nus anser att fri­mu­re­ri­et är lika rele­vant idag som det var för näs­tan 300 år sedan då det på 1730-talet inför­des i Sve­ri­ge.

– Jag skul­le säga att det egent­li­gen är ännu rele­van­ta­re i dagens sam­häl­le. I arbets­li­vet är tem­pot högt och utveck­ling­en går mot allt hög­re krav på pre­sta­tion och för­änd­rings­be­nä­gen­het. Bak­si­dor­na visar sig tyd­ligt i form av väx­an­de pro­blem med stress och utbränd­het.

– För mig har fri­mu­re­ri­et fun­ge­rat som något av en säker­hets­ven­til. När jag kom­mer till logen kopp­lar jag bort kra­ven i den all­män­na värl­den och kan istäl­let foku­se­ra på sam­tal och gemen­skap med brö­der. Inte minst ger det möj­lig­het till reflek­tion och efter­tan­ke, något som man i var­da­gen säl­lan får tid och ro för. Man tar del av en ritu­al, som trots att den i prin­cip varit oför­änd­rad i århund­ra­den ändå har något att säga mig idag.

Mag­nus Sund­ström omgi­ven av ämbets­män­nen i Oscar Fred­rik och flan­ke­rad av förr­för­re pro­vin­si­al­mäs­ta­ren i Fjär­de för­del­ning­en, Lars Berg­holtz och Mag­nus Eng­ström, som till­träd­de som pro­vin­si­al­mäs­ta­re bara fyra dagar sena­re, den 23 mars. Foto: Mag­nus Arwen­hed.


Mag­nus kän­ner att han tar över en
myc­ket välskött loge som efter att ha haft eko­no­mis­ka pro­blem för tio­ta­let år sedan nu kom­mit på föt­ter.

– Lars Norén har varit en myc­ket omtyckt och inspi­re­ran­de ord­fö­ran­de mäs­ta­re. Vad jag fram­förallt gläds åt är det enga­ge­mang som våra Johan­nes­brö­der läg­ger i dagen, säger han. Johan­nes­bän­kar­na bru­kar vara väl­fyll­da under loge­kväl­lar­na och intres­set för utbild­ning och för­kov­ran är stort.

– Det hand­lar nu om att slå vakt om det­ta – och om den goda anda som under lång tid präg­lat enhe­ter­na i Norr­kö­ping. Begrep­pet ”det leen­de norr­kö­pings­fri­mu­re­ri­et” som myn­ta­des för ett halvt sekel sedan för­plik­ti­gar. Mitt mål är att till­sam­mans med Oscar Fred­riks duk­ti­ga ämbets­män och övri­ga brö­der fort­sät­ta på den inslag­na vägen.

I den all­män­na värl­den är Mag­nus chef för Sjö­farts­ver­kets forsk­nings- och inno­va­tions­en­het i Norr­kö­ping. Där har han under fle­ra år lett ett stort pro­jekt med syf­te att med flyg­tra­fik­led­ning som före­bild effek­ti­vi­se­ra sjö­far­ten.

– Sjö­fart är en tra­di­tions­bun­den bransch som har sto­ra behov av utveck­ling. Det här är ett svenskt ini­ti­a­tiv som enkelt uttryckt hand­lar om att infö­ra tra­fik­led­ning till sjöss. Att alla par­ter ska ha till­gång till sam­ma infor­ma­tion om det aktu­el­la läget: Ham­nar­na, lot­sar­na, bog­ser­bå­tar­na och far­ty­gen. Det är gans­ka själv­klart egent­li­gen, men något sådant här system har hit­tills inte fun­nits och det har tagits emot myc­ket posi­tivt av använ­dar­na.

För­u­tom att leda logear­be­tet i Johan­neslo­gen Oscar Fred­rik vän­tar ock­så and­ra upp­gif­ter att ta itu med för Mag­nus.

– Vårt nuva­ran­de hyres­kon­trakt går ut om någ­ra år. Till­sam­mans med bröd­ra­för­e­ning­en S:t Olof har vi inom fri­mu­rar­sam­fäl­lig­he­ten i Norr­kö­ping påbör­jat arbe­tet att säk­ra loka­ler­na för fram­ti­den. Lika vik­tigt är att arbe­ta med med­lems­vår­den: Att hit­ta rätt sökan­den till logen men ock­så att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för de redan befint­li­ga brö­der­na att vida­re­ut­veck­la sig. En stark och enga­ge­rad bröd­ra­ked­ja är den bäs­ta garan­ten för att vår idag 161-åri­ga verk­sam­het i Norr­kö­ping både kan fort­le­va och utveck­las.

Text: Lars Kling­s­tröm

 

 

 

Sök inlägg