Guldregnet som ger det lilla extra

Glada forskarna Anna Millberg och Christopher Sjöwall omgivna av en stor delegation från Frimurarstiftelsen och Östgöta Provinsialloge vid den årliga stipendieutdelningen. Foto: Håkan Wasén
Gla­da fors­kar­na Anna Mil­berg och Christop­her Sjö­wall omgiv­na av en stor dele­ga­tion från Fri­mu­ra­re­stif­tel­sen med Tom­my Adams­son i spet­sen (längst. t.h.) och Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge, med PM Mag­nus Eng­ström i spet­sen, vid den årli­ga sti­pen­di­eut­del­ning­en i Lin­kö­ping.  Foto: Håkan Wasén

Konung Gustaf V:s och Drott­ning Victo­ri­as Fri­mu­ra­re­stif­tel­se har åter låtit det reg­na guld över fors­ka­re i Lin­kö­ping.
Peng­ar som ger “det lil­la extra” som  behövs för fors­kar­na.

Stif­tel­sen grun­da­des 1911 och är inrik­tad på att under­lät­ta för äld­re. Från bör­jan drev stif­tel­sen ett ålder­doms­hem i Stock­holm men 1980 avytt­ra­des hem­met och  lik­vi­den kom att bli grund­plå­ten för stif­tel­sens nya inrikt­ning, att allt­mer att stöd­ja forsk­ning för äld­re inom tre huvud­om­rå­den; ned­bry­tan­de hjärn­sjuk­do­mar, hjärt- och kärl­sjuk­do­mar samt omvård­nads­forsk­ning.

Var­je år delas cir­ka 45 mil­jo­ner kro­nor ut ur fon­der och stif­tel­ser med anknyt­ning till Svens­ka Fri­mu­ra­re Orden. För­u­tom till forsk­ning inom pedi­a­trik och geri­a­trik går bidrag även till musik‑, konst- och kul­tur­liv samt till stöd för behö­van­de barn, ung­do­mar och äld­re.

I år delar Fri­mu­rarstif­tel­sen ut totalt 12.97 mil­jo­ner ut till forsk­ning varav 900 000 kro­nor till fors­ka­re i Lin­kö­ping, vil­ka arbe­tar med sjuk­do­mar som bl. a drab­bar äld­re.
Stif­tel­sens högs­te beskyd­da­re är nume­ra Drott­ning­en. Det som gör ansla­gen lite spe­ci­el­la är att de kan delas ut fle­ra år i rad till sam­ma pro­jekt. I Lin­kö­ping hand­lar forsk­ning­en bl. a om Alz­hei­mers sjuk­dom.

Banan­flu­gor är inte spe­ci­ellt väl­kom­na i våra kök men för fors­kar­na är de nyt­ti­ga eftersom deras livscy­kel är så kort. Det är vik­tigt när man stu­de­rar Alz­hei­mers sjuk­dom och man har lyc­kats med att låta banan­flu­gor få Alz­hei­mer. Det fors­kas även om ökad trygg­het för anhö­ri­ga och döen­de pati­en­ter och den reu­ma­tis­ka sjuk­do­men SLE, där  immun­för­sva­ret angri­per den egna krop­pen. Likaså om immun­för­sva­rets bety­del­se vid hjärt- och krans­kärls­sjuk­do­mar.

Ansla­gen delas ut vid en cere­mo­ni var­je år och i Lin­kö­ping har det bli­vit en tra­di­tion. Fors­kar­na hål­ler före­drag om sina pro­jekt och hur det går, och det avslu­tas sedan med en lunch. I år fick pro­fes­sor Lena Jonas­son samt docen­ter­na Kata­ri­na Kåge­dal, Anna Mil­berg och Christop­her Sjö­wall  forsk­nings­an­slag ur Konung Gustaf V:s och Drott­ning Victo­ri­as Fri­mu­ra­re­stif­tel­se. Anslag som, enligt fors­kar­na, bety­der myc­ket eftersom man kan unna sig det lil­la extra som inte går att få den van­li­ga vägen.

Som van­ligt kom stor dele­ga­tion till Lin­kö­ping bl. a stif­tel­sens vice ord­fö­ran­de Tom­my Adams­son och sek­re­te­ra­ren sven-Åke Berg­kvist, för att dela ut med­len och träf­fa någ­ra av fors­kar­na och höra  vad de hade att berät­ta. Den­na gång fanns tre av fors­kar­na på plats, Anna Mil­berg, Christop­her Sjö­wall och pro­fes­sor Lena Jonas­son.

I dele­ga­tio­nen
från Lin­kö­ping fanns för­stås vår nye PM Mag­nus Eng­ström, för­ut­va­ran­de PM Peter Gran­stam och Lars Berg­holtz och en tro­gen gäst, för­ut­va­ran­de Stor­mäs­ta­ren Anders Fahl­man. Från Den Gyl­le­ne Gri­pen kom även OM Mag­nus Thorén

Text och foto: Håkan Wasén

Sök inlägg