Hamlande Heliosbröder sparade 45 000:-

Bröderna både stora och mycket små sparade 45 000 kronor på att själva hamla lindarna. Foto: Ulf Gustafsson.
Brö­der­na både sto­ra och myc­ket små spa­ra­de 45 000 kro­nor på att själ­va ham­la lin­dar­na. Foto: Ulf Gustafs­son.


Det går att spa­ra peng­ar genom idogt arbe­te som  t ex ham­ling av lin­dar. Hela 45 000 kro­nor.

Ett upp­rop till Heli­os­brö­der­na från bro­dern Rolf Berkö om att i hel­gen den 16–17 mars träf­fas i Ref­te­le för att ham­la våra 18 Lind­träd i vår tings­husal­lé, sam­la­de på lör­da­gen 15 brö­der och på sön­da­gen 10  brö­der – varav 5 brö­der gjor­de dubb­la arbets­pass! Allt­så var 20 talet brö­der enga­ge­ra­de i arbe­tet.

Somliga var djärva och vågade klättra högt upp i Lindarna.
Någ­ra våga­de klätt­ra högt upp i lin­dar­na. Foto: Ulf Gustafs­son

Anled­ning­en till upp­ro­pet var att det hade inkom­mit anbud på arbe­tet och det skul­le då kos­ta Stif­tel­sen Heli­os Kul­tur­hus en sum­ma av kr. 45.000! Då det­ta var ett arbe­te som vi brö­der själ­va kun­de utfö­ra, så kom upp­ro­pet till stånd och vi kun­de spa­ra des­sa peng­ar­na till arbe­ten på fas­tig­he­ten, som vi inte själ­va kla­rar av!

Somliga bröder var djärva och klättrade högt upp, andra gjorde behövlig marktjänst och så blev parken vid tingshuset ännu snyggare. Foto: Ulf Gustafsson.
Som­li­ga brö­der var djär­va och klätt­ra­de högt upp, and­ra gjor­de behöv­lig mark­tjänst och så blev par­ken vid tings­hu­set ännu snyg­ga­re. Foto: Ulf Gustafs­son.

Brö­der­na hade möj­lig­het att anmä­la sig till oli­ka arbets­pass, för att något alter­na­tiv skul­le pas­sa alla! På lör­da­gen kl 9.00 kom 15 brö­der, utrus­ta­de med oli­ka klipp- och såg­verk­tyg, motor­såg, ste­gar och någ­ra brö­der hade med sig släp­kär­ror, för bort­fors­ling av gre­nar­na! Under gla­da till­rop påbör­ja­des arbe­tet.

Någ­ra av brö­der­na var djär­va­re än and­ra och klätt­ra­de upp i top­par­na av trä­den och klipp­te och såga­de av gre­nar­na, någ­ra stod på ste­gar­na och and­ra sam­la­de ihop riset på bac­ken! Efter någ­ra tim­mars arbe­te sam­la­des brö­der­na på tings­hust­rap­pan för gemen­sam foto­gra­fe­ring och kaf­fe­pa­us med med­tag­na smör­gå­sar.

Andra bröder slet med markarbetet. Foto: Ulf Gustafsson.
And­ra brö­der slet med mark­ar­be­tet. Foto: Ulf Gustafs­son.

Arbe­tet flöt på bra under hel­gen och alla trä­den blev kla­ra och även en del annat arbe­te runt om på tom­ten, var­för det pla­ne­ra­de arbets­pas­set på mån­dag efter­mid­da­gen kun­de stäl­las in.

En myc­ket fin gemen­sam arbetsin­sats, som utö­ver att vi spa­ra­de in en stor kost­nad ock­så med­för­de en gemen­sam­hets­käns­la kring ” vårt ” hus i Ref­te­le.

Text och foto: Ulf Gustafs­son

Sök inlägg