Mycket surr på intressant kapitelseminarium

Olof Nim­hed dis­ku­te­ra­de 200 års fri­mu­re­ri med semi­na­ri­e­del­ta­gar­na.

– Myc­ket surr blev det! Så sam­man­fat­ta­de Tom­my Anders­son det kapi­tel­se­mi­na­ri­um som Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge i Lin­kö­ping höll nyli­gen.
Fle­ra brö­der hade fär­dats i tim­mar bara för att kun­na del­ta och de fick lön för mödan.

Kapi­tel­se­mi­na­ri­et hade delats upp i två oli­ka avdel­ning­ar. Dels för nya brö­der i grad VII och grad VIII, dels en sam­man­fat­tan­de del som alla kapi­tel­brö­der kun­de del­ta i.
Att refe­re­ra ett semi­na­ri­um som berör Ordens hem­li­ga ritu­a­ler är i det när­mas­te ogör­ligt.
Men så myc­ket kan skri­vas att för­ut­va­ran­de OM i Johan­neslo­gen S:t Jacob, Ger­hard Wen­ner­ström, före­läs­te om vil­ken roll ett par av de vik­ti­gas­te ämbets­män­nen i ritu­a­len, de beva­kan­de brö­der­na, har i de oli­ka gra­der­na upp­till grad VII.

Genom hans före­läs­ning
gick ett genom­gå­en­de tema, att obser­ve­ra och tän­ka på vad som hän­der i ritu­a­len för att bätt­re för­stå inne­bör­den av ritu­a­len.
Och natur­ligt­vis, var­för de beva­kan­de brö­der­na gör som de gör.
Det var intres­sant att höra hur många oli­ka tolk­ning­ar de del­ta­gan­de brö­der­na hade och det kom många syn­punk­ter och frå­gor.
Sam­ma sak gäll­de den före­läs­ning som hölls av för­ut­va­ran­de OM i Andre­as­lo­gen Den Gyl­le­ne Cir­keln, Styr­björn Enkel.
Det hade titeln ”Sym­bo­ler och sym­bo­lik i det vi ser och gör vid recep­tio­nen.”
Det blev både histo­ria och för­kla­ring­ar till många saker som kanske kän­des främ­man­de vid recep­tio­nen.

Många av brö­der­na
kanske inte hel­ler kän­de till var­för de sit­ter där de sit­ter i oli­ka gra­der men nu spreds kun­skap om det­ta. Likaså vil­ka tan­kar som her­tig Carl (seder­me­ra kung Carl XIII) och hans med­hjäl­pa­re bl.a  Wil­helm Tor­nér­h­jelm, hade när vårt svens­ka system med 10 gra­der ska­pa­des för 219 år sedan.
Det kom säkert som en över­rask­ning för många att gra­der­na IX och X var i det när­mas­te oupp­nå­e­li­ga för ”van­li­ga med­lem­mar” under en del av 1800-talet.
Både grad VII och grad VIII fick ett annat ljus över sig och säkert kom­mer de gra­der­na att bli både mer för­stå­e­li­ga och intres­san­ta. Och det var nog det som var mening­en med semi­na­ri­et.

Allt avslu­ta­des med
att Olof Nim­hed, and­re depu­te­rad mäs­ta­re i ÖPL, dis­ku­te­ra­de ämnet ”Någ­ra frå­gor om kapi­tel­fri­mu­re­ri­ets idéhi­sto­ris­ka kon­text” med alla del­ta­gar­na.
Näs­ta år fyl­ler kapi­tel­fri­mu­re­ri­et i Lin­kö­ping 200 år och jubi­le­ums­för­be­re­del­ser­na har redan bör­jat i huset.
Olof Nim­hed vil­le sam­la tan­kar och idéer kring fri­mu­re­ri­ets histo­ria.
Ett genom­gå­en­de ämne var hur fri­mu­re­ri­et påver­kats av sam­hälls­ut­veck­ling­en under de 200 åren. Hade den det, trots att ritu­a­ler­na i stort sett är desam­ma som år 1800?
Och var­för loc­kar ännu en så gam­mal Orden än idag med­lem­mar?
Hade med­lems­be­stån­dets karak­tär änd­rats under de 200 åren och var­för?

Det blev lång och intres­sant dis­kus­sion som gick ända ned till fri­mu­re­ri­ets grund­va­lar och upp­åt.

Det var myc­ket “surr” efter semi­na­ri­er­na. Här dis­ku­te­rar Styr­björn Enkel med Nils-Erik Hel­mer t.h.

Men ett semi­na­ri­um är inte bara en före­läs­ning. Det syn­tes vid lun­chen där “dis­kus­sions-sor­let “var hög­ljutt vil­ket glad­de Tom­my Anders­son som arran­ge­rat  semi­na­ri­et.
– Det är myc­ket surr här, det tyder på att det finns myc­ket att dis­ku­te­ra och då har ju semi­na­ri­et gjort nyt­ta.
Men det fanns ock­så en annan nyt­ta. Den soci­a­la gemen­ska­pen.

– Jag har haft en paus från fri­mu­re­ri­et i ett par år, berät­ta­de Nils Erik Hel­mer. Min fru har gått bort. Så för mig var semi­na­ri­et inte enbart en före­läs­ning utan en soci­al akti­vi­tet där man får träf­fa sina brö­der. Det tyc­ker jag ock­så är myc­ket vik­tigt.
Text och foto: Håkan Wasén

 

 

Sök inlägg