Historisk installation i S.t Jacob med "farfarsfarfarsfarfar" närvarande

Fred­rik Lager­felt bar dagen till ära sin far­fars far­fars far­fars Isra­el Lager­felts 200 år gam­la fri­mu­ra­re­ring och den­nes brosch på brös­tet. Foto: Håkan Wasén


211 år efter det att hans far­fars­far­fars­far­far Isra­el Lager­felt, som förs­te OM för logen, tog klub­ban i sin hand var det Fred­riks tur att instal­le­ra sig som OM.

Och far­fars­far­fars­far­far var ”när­va­ran­de”.
– Det här, kom­mer att bli så bra, du är så väl­kom­men, sade Jon­ny Jons­son, depu­te­rad mäs­ta­re i S:t Jacob och en av många gra­tu­lan­ter.

Isra­el Lager­felt, 1754–1821, kun­de från sin him­mel se sitt barn­barns barn­barns barn­barn fort­sät­ta tra­di­tio­nen som ord­fö­ran­de mäs­ta­re i S:t Jacob. Foto: Rolf Dan­da­nell

Instal­la­tions­lo­gen var ett histo­risk. Det hade många av brö­der­na insett så där­för var Johan­nes-salen full­satt när instal­la­tio­nen tog sin bör­jan.
Histo­risk där­för att den visa­de på en släkt­kon­ti­nu­i­tet inom det svens­ka fri­mu­re­ri­et som få and­ra loger i Sve­ri­ge kan visa upp.
Fred­rik inled­de med att tala om att bör­jat sin dag med att spri­da vär­me på går­den genom att ta las­ta­ren och mata vär­me­pan­nor­na.
Nu möt­tes han av både fysisk vär­me, en full­satt Johan­nes-sal blir varm, och även and­lig vär­me i många for­mer.
Han bör­ja­de med att tac­ka sin före­trä­da­re Ger­hard Wen­ner­ström för den­nes insat­ser som OM i logen.
I sitt instal­la­tions­tal berät­ta­de Fred­rik Lager­felt om både sig själv, sin familj och släk­tens histo­ria.
Han berät­ta­de om den mör­ka vin­ter­kväll 7 decem­ber 1807 då Isra­el Lager­felt, med häst och vagn, tog sig in de 9 kilo­met­rar­na från släkt­går­den Lagerlun­da till Lin­kö­ping för att öpp­na S:t Jacobs förs­ta loge.
Där­ef­ter har famil­jetra­di­tio­nen fort­satt. Under S:t Jacobs förs­ta 100 år så hölls OM-klub­ban av en Lager­felt i 42 år.
– Inte mind­re än tio med­lem­mar av släk­ten blir med­lem­mar i S:t Jacob under de förs­ta 100 åren, berät­ta­de han.
Fred­rik Lager­felt blev fri­mu­ra­re år 2004 genom den fram­lid­ne bro­dern Bo Axels­son som sena­re blev hans ene fad­der.
– Jag har dagen till ära Isra­els fri­mu­rar­ring på mig. Med hans ring på fing­ret känns det näs­tan som om han är med oss idag och om så är fal­let tror jag att han, pre­cis som jag, upp­skat­tar den famil­jä­ra kon­ti­nu­i­te­ten i vår loge.
För förs­ta gång­en bar ock­så Fred­rik Lager­felt den brosch som Isra­el Lager­felt en gång lät till­ver­ka åt sig.
Fred­rik Lager­felt påpe­ka­de att han bor och ver­kar i den gårds­mil­jö på Lagerlun­da som Isra­el bygg­de upp och att han nu, som sin för­fa­der, k0mmer att ver­ka i den fri­murarmil­jö för­fa­dern var med om att eta­ble­ra.
Han berät­ta­de att Isra­el var glad och stolt över sina duk­ti­ga med­ar­be­ta­re både på går­den och i logen.

Gra­tu­la­tions­kön var lång efter instal­la­tio­nen och här gra­tu­le­rar Jan Duan depu­te­rad mäs­ta­re i Oscar Fred­rik i Norr­kö­ping. Foto: Håkan Wasén

– Nu är det jag som har för­må­nen att ha duk­ti­ga och enga­ge­ra­de med­ar­be­ta­re i min omgiv­ning både i logen och i vårt före­tag och för­val­ta arvet efter min för­fa­der.
Fred­rik Lager­felt tog i sitt tal upp sitt kom­man­de arbe­te, där en av upp­gif­ter­na blir att få mot­ver­ka den avtapp­ning som skett av yng­re brö­der från Orden.
– Jag är över­ty­gad om att det går att vän­da det­ta och gläd­jan­de nog har logens ämbets­män och brö­der goda idéer och vil­ja att enga­ge­ra sig i frå­gan.
– Vi tror på fler till­fäl­len i och utan­för loger­na då vi sam­ta­lar och reflek­te­rar över vår vand­ring. Att vi enga­ge­rar de nya brö­der­na mer aktivt med till­de­la­de upp­gif­ter under sam­tals­kväl­lar och vid bröd­ramål­ti­der.
‑Våra nya brö­der skall kän­na att de är en vik­tig del av en loge­kväll. Det får inte bara bli slent­ri­an för våra brö­der att kom­ma till loge.

Förutvarande stormästaren Anders Fahlman var givetvism på plats tillsammans med bl. a Magnus Engström, Sture Mossberg,Gerhard Wenerström Bengt Andersson och Lars Bergholz. Foto: Håkan Wasén
För­ut­va­ran­de stor­mäs­ta­ren Anders Fahl­man var givet­vis på plats till­sam­mans med bl. a Mag­nus Eng­ström, Stu­re Moss­berg, Ger­hard Wen­ner­ström, Bengt Anders­son och Lars Berg­holtz. Foto: Håkan Wasén

-Alla de nya brö­der­na skall bli sed­da och upp­skat­ta­de när de kom­mer till våra sam­man­koms­ter och det är ett arbe­te som ALLA brö­der kan hjäl­pa till med.
Men Fred­rik tala­de även om de äld­re brö­der­na.
– Att tän­ka på dem som av oli­ka anled­ning­ar har svårt att kom­ma till en loge. Det kan vara mör­ker hal­ka eller att man inte vill gå ensam.
– Tänk så enkelt det är att slå en sig­nal och säga, ikväll går vi till­sam­mans, eller erbju­da samåk­ning!
Fred­rik Lager­felt vill ock­så bred­da sam­ar­be­tet med när­lig­gan­de loger
‑Låt oss bli fli­ti­ga­re att bju­da in varand­ra till våra loge­sam­man­koms­ter, våra utbild­ning­ar och oli­ka eve­ne­mang.
Talet avslu­ta­des han med att läsa den fram­lid­ne poe­ten och fri­mu­ra­rens Bo Set­terlinds dikt om Bröd­ra­ked­jan.

För­ut­va­ran­de ord­fö­ran­de mäs­ta­re i S:t Jacob  på rad. Fr.v Ger­hard Wen­ner­ström, Lars Berg­holtz , Anders Grape och den nuva­ran­de, Fred­rik Lager­felt. Foto: Håkan Wasén

Så fyll­des Johan­nes-salen av brö­der från alla håll. På plats fanns för­stås för­ut­va­ran­de stor­mäs­ta­ren Anders Fahl­man som all­tid haft ett gott öga till Lin­kö­pings­lo­ger­na.
Fred­riks släk­ting, Fred­rik Peters, hade rest längst, ända från Mal­mö för att få vara med om instal­la­tio­nen. Fri­mu­rar­kö­ren och dess leda­re Rei­ne Eriks­son under­höll genom gla­da sång­er under­stundom i  pia­nis­si­mo.
Det var många som vil­le tala till Fred­rik. Styr­björn Enkel, som var Fred­riks and­re fad­der, tog på sig att tala för fram­lid­ne fad­dern Bror Axels­son.
– Jag har lovat honom att  ge dig den häls­ning, han vil­le ge till dig den­na dag.
Per-Olof Fry­e­le­gård, OM i Heli­os, häl­sa­de ock­så Fred­rik hjärt­ligt väl­kom­men till OMO-grup­pen.
– Vi är gla­da över att få med dig i grup­pen.
Sam­ma var­ma häls­ning­ar kom från Mag­nus Thorén OM i Den Gyl­le­ne Gri­pen och Mag­nus Hall­berg som före­träd­de Den Gyl­le­ne Cir­kelns OM Johan Sowa.
Och släk­ting­en Fred­rik Peters uttryck­te i sitt tal sin gläd­je över att Fred­rik axla­de släk­ten Lager­felts man­tel.

Släktingen Fredrik Peters från Malmö uttryckte sin glädje över att familjen Lagerfelts frimureriska tradition upprätthålls efter 211 år. Foto: Håkan Wasén
Släk­ting­en Fred­rik Peters från Mal­mö uttryck­te sin gläd­je över att famil­jen Lager­felts fri­mu­re­ris­ka tra­di­tion upp­rätt­hålls efter 211 år. Foto: Håkan Wasén

Ordens för­ut­va­ran­de stor­mäs­ta­re Anders Fahl­man öns­ka­de ock­så Fred­rik all väl­gång och tac­ka­de även Ger­hard Wen­ner­ström för den­nes insat­ser.
Så över­gick mid­dags­sor­let till ett ming­el­sorl och Fred­rik omsvär­ma­des av många gra­tu­lan­ter.
Bland dem Jon­ny Jons­son, depu­te­rad mäs­ta­re i S:t Jacob som uttryck­te vad många tänk­te och tyck­te.
Han mena­de att det visst var intres­sant med Fred­riks släk­tan­knyt­ning men att det inte var det vik­ti­gas­te.
– Det är Fred­rik som per­son och duk­tig ämbets­man vi upp­skat­tar och som vi velat ha som OM. Vi vet att det kom­mer att bli myc­ket bra, ja det kom­mer att bli under­bart!
Fred­rik själv då någ­ra tim­mar efter instal­la­tio­nen?
– Jag är rörd över all den vär­me som sla­git emot mig  här i logen. Det har varit en fan­tas­tisk dag.

Text och Foto: Håkan Wasén

Sök inlägg