Linköpingsbröder besökte Stamhuset

Bröderna från Linköping fick uppleva både en fin högtidsdag,vacker musiik och en synnerligen god måltid inne i stamhuset.Foto: Håkan Wasén
Brö­der­na från Lin­kö­ping fick upp­le­va både en fin högtidsdag,vacker musik och en syn­ner­li­gen god mål­tid inne i stamhuset.Foto: Håkan Wasén

Ett 20-tal brö­der från Lin­kö­ping nap­pa­de på S:t Jacobs inbju­dan att åka Stam­hu­set i Stock­holm för att både se husets inre och för att även gå på loge.
Väd­ret var inte det bäs­ta. Det ösreg­na­de vil­ket gjor­de att fikat, mac­ka med dryck, fick inmun­di­gas inne i bus­sen vid Sil­lek­rog.
Reg­net till trots var stäm­ning­en bra i bus­sen.
Vår rese­le­da­re Yng­ve Jans­son hade ord­nat guid­ning vid fram­koms­ten till Stam­hu­set.
Både brö­der­na och Fyran hade hop­pats kun­na ta någ­ra bil­der vid guid­ning­en i stam­hu­set och av sam­va­ron med Adolf Fred­riks brö­der vid bröd­ramål­ti­den. Vad vi inte viss­te var att det nu råder foto­för­bud inne i Stam­hu­set, även i dess mat­sal.  Så det fick bli en bild utom­hus till min­ne av besö­ket. Sena­re blev Fyran  kon­tak­tad och fick veta att en grupp­bild bor­de kun­na ha tagits i rid­darsa­len och att man skall dis­ku­te­ra hur man skall göra vid besöks­fo­to­gra­fe­ring.
Adolf Fred­riks hög­tids­dag var pam­pig och maten vid bröd­ramål­ti­den utsökt. Där­till bjöds myc­ket fin musik på flöjt och oboe av ett par brö­der vil­ka är med­lem­mar av Hov­ka­pel­let. En  snirk­lig och luf­tig ita­li­ensk folk­vi­sa, ”Kar­ne­val i Venedig” mer känd som ”Min hatt den har tre kan­ter”. Även ”Air ”av Bach kling­a­de lika ljuv­ligt som den fri­te­ra­de ansjo­vi­sen med poche­rat ägg och hol­lan­dai­se sma­ka­de. Yng­ve Jans­son fram­för­de i sitt tack­tal vid mål­ti­den en öns­kan till Adolf Fred­riks brö­der att göra en omvänd resa, d.v.s. att åka till Lin­kö­ping och gå på loge hos S:t Jacob.

Text och foto: Håkan Wasén

Sök inlägg