Anders Stensson har nedlagt sina jordiska verktyg

Den högt upp­lys­te bro­dern Anders Stens­son i Små­lands­ste­nar  har ned­lagt sina jor­dis­ka verk­tyg.

Anders Stens­son reci­pi­e­ra­des 1975 i Johan­neslo­gen S:t Caro­lus i Karl­stad. Han satt som ord­fö­ran­de mäs­ta­re i bröd­ra­för­e­ning­en Heli­os i Ref­te­le i tolv år från 1989 och blev en av fadd­rar­na när den år 2004 ombil­da­des till Sankt Johan­neslo­gen Heli­os.

Anders Stens­son var ock­så verk­sam i Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge i en rad ämbe­ten, det sista som  förs­te depu­te­rad mäs­ta­re under åren 2009–2015. Likaså del­tog han i den byggrupp som orga­ni­se­ra­des i sam­band med hotell­byg­get. Han stöt­ta­de ock­så aktivt stöt­tat fri­mu­rar­sam­häl­let i Lin­kö­ping i sam­band med avslu­tan­det av hotell­byg­get. Anders Stens­son var starkt bidra­gan­de till att ÖPL kun­de åter­e­ta­ble­ra god lik­vi­di­tet.

Bro­der Anders hed­ra­des 2015 med Prins Ber­tils Fri­murar­me­dalj för sina fina insat­ser i ÖPL.

Sedan många år drev han famil­je­fö­re­ta­get Andrén­ver­ken i Små­lands­ste­nar. Anders Stens­son skul­le i år ha fyllt 74 år.

Text: Håkan Wasén
Foto: Ulf Gustafs­son

Sök inlägg