Nya Riddare och kommendörer från Fjärde fördelningen

Två brö­der inom Fjär­de för­del­ning­en, Mag­nus Eng­ström och Chris­ter Holm­gren, har utnämnts till Rid­da­re och kom­men­dö­rer med Röda kor­set från den 16 mars 2019.


Mag­nus Eng­ström, X ÖPL, längst tv, nuva­ran­de tjänst­gö­ran­de pro­vin­si­al­mäs­ta­re (PM) i ÖPL, kom­mer att instal­le­ra sig som PM den 23 mars 2019.

Chris­ter Holm­gren, X ÖPL, tidi­ga­re ord­fö­ran­de mäs­ta­re i Ori­on, längst t.h kom­mer att vara ordens Sto­rinkvi­si­tor eller mer var­dag­ligt visi­ta­tor.

Claes-Göran Ström­berg, X ÖPL och visi­ta­tions­sek­re­te­ra­re, i mit­ten,  utnämnts till inne­ha­va­re av Ordens Heders­tec­ken.

Vi gra­tu­le­rar des­sa brö­der och öns­kar dem väl­gång och gläd­je i kom­man­de och nuva­ran­de upp­gif­ter!

Nya för­ord­nan­den och utnäm­ning­ar pub­li­ce­ras löpan­de under rubri­ken ”Orga­ni­sa­tion & Per­so­ner” i höger­spal­ten på Fyrans start­si­da. Här kan du läsa mer om för­änd­ring­ar i ledan­de upp­gif­ter som rör för­del­ning­en och övrigt inom Svens­ka Fri­mu­ra­re Orden.

Text: Bengt Rydell

Sök inlägg