Seminarium för kapitelbröder den 9 mars

Alla kapi­tel­brö­der i Fjär­de för­del­ning­en häl­sas väl­komna till en intres­sant utbild­nings­dag med semi­na­ri­e­le­da­re från vår egen för­del­ning.

Lör­dag den 9 mars mel­lan kl. 10.30 – 15.00 i Fri­mu­rar­hu­set i Lin­kö­ping.  

Ett sär­skilt väl­kom­men till nyre­ci­pi­e­ra­de brö­der i grad VII och VIII.

Det full­stän­di­ga pro­gram­met finns här.

Anmä­lan med namn och grad senast 3 mars till: oke@ilfarten.se

Tom­my Anders­son, FStM ÖPL

Sök inlägg