Den Gyllene Cirkeln hyllade Robert Burns

Tra­di­tio­nen med att hyl­la Skott­lands super­stjär­na Robert Burns (1759 – 1796) fort­sät­ter sam­ma fina anda och under logens DGC:s OM Johan Sowa led­ning.

Som tra­di­tio­nen bju­der “mör­da­des” Hag­gi­sen av DGC:s ord­fö­ran­de mäs­ta­re Johan Sowa..

I år hade ett 80-tal brö­der hör­sam­mat inbju­dan att fira Robert Burns 260:e födel­se på exakt rätt dag, den 25 janu­a­ri.  

Det här sägs vara den bild som mest lik­na­de Robert Burns.

För den fri­murar­bro­der som inte kän­ner till Robert Burns så var han sin tids kul­tu­rel­la super­stjär­na. Lite som en kors­ning av Evert Tau­be, Cor­ne­lis Vre­eswijk, Ulf Lun­dell och Lin­kö­pings sto­re son Bru­no K Öijer.  

Burns är känd för sin sto­ra pro­duk­tion av tex­ter, sina 12 barn och sitt mång­fa­cet­te­ra­de kär­leksliv. Trots att han inte blev sär­skilt gam­mal, bara 37 år, så hann han myc­ket under sina verk­sam­ma år.  

En kväll till Robert Burns ära inne­hål­ler sång, musik, poe­si, tal och inte minst Hag­gis. Men innan själ­va Hag­gi­sen häl­sas väl­kom­men på det sätt som tra­di­tio­nen bju­der, ser­ve­ras all­tid en smak­lig tupp och pur­jo­löks­sop­pa kal­lad ”Cock-a-Leek­ie” som brö­der­na lät sig väl sma­ka av.

Tipsy Laird fres­ta­de Jer­ry Prütz och Ola Axén.

Där­ef­ter rul­la­des Hag­gi­sen in under hög­tid­li­ga for­mer . Den Gyl­le­ne Cir­kelns ord­fö­ran­de mäs­ta­re Johan Sowa läs­te Has­se Alfreds­sons över­sätt­ning av Burns poem ”Add­ress to a Hag­gis” och sat­te tra­di­tions­en­ligt kni­ve i hag­gi­sen. Efter det­ta bjöds det på efter­rätt i form av ”Tipsy Laird” till­ver­kad av logens bro­der Ulf Karls­son. Den sma­ka­de myc­ket bra och brö­der­na lät sig väl sma­ka.  

Bro­der Håkan Wasén höll ett intres­sant före­drag om kväl­lens huvud­per­son. Bro­der Andre­as Odha­ge höll i ett quiz på låg­lands­skotts­ka. Gans­ka svårt kan tyc­kas men hade man lyss­nat på Bro­der Wasén hade man en hel del gra­tis.

Broder Hans-Erik Lundin fick stor nytta av sina lungor när han blåste för vad tygen höll skotska melodier på sin säckpipa-
Bro­der Hans-Erik Lun­din fick stor nyt­ta av sina lung­or när han blås­te för vad tygen höll skots­ka melo­di­er på sin säck­pi­pa-

 

Bro­der Björn Lar­s­son höll ett tal till Robert Burns ära och själv höll under­teck­nad, Jer­ry Prytz, talet till kvin­nan, vil­ket även tra­di­tio­nen bju­der.  

För musi­ken stod brö­der­na Hans-Erik Lun­din, säck­pi­pa, Bo Ing­el­berg, pia­no, Håkan Peters­son, vio­lin samt Karl Johan Molin, sång.

Bro­der Håkan Wasén till­de­la­des under afto­nen Den Gyl­le­ne Cir­kelns för­tjänst­me­dalj som erkäns­la för de insat­ser han gjort för Den Gyl­le­ne Cir­keln genom åren.

OM Johan Sowa dela­de ut DGC:s för­tjänst­me­dalj till Håkan Wasén Foto: Patrik Lar­s­son.

Bro­der Wasén har sedan 2012 haft en cen­tral roll i genom­fö­ran­det av Burns Afton genom före­drag, över­sätt­ning­ar av ett stort antal av Robert Burns dik­ter och kon­tak­ter med loger­na i Kilwin­ning och Tar­bol­ton.
Han gav gav ock­så bety­dan­de bidrag till logens jubi­le­ums­skrift 2017.

Kväl­len blev både lång och trev­lig. Vi ses väl 2020? 

Jer­ry Prütz 

Sök inlägg