Ständigt aktuella frågor om vårt frimureri

Skul­le fler brö­der behål­la sitt fri­mu­re­ri i ett mer lyss­nan­de fri­mu­re­ri? En av många frå­gor i semi­na­ri­e­grup­pen Fol­ke Fil­by­ters skrift Fri­mu­ra­ren och fri­mu­re­ri­et (2018:3) .
Var­för drar vis­sa akti­vi­te­ter som jul­loge, mål­tids­lo­ger, Burnsaft­nar, jubi­le­er och sam­man­koms­ter med damer mer än van­li­ga ritu­el­la sam­man­koms­ter. En av många frå­gor som ställs.
Årli­gen utträ­der ett för stort antal brö­der ur vår Orden, 3−3,5 pro­cent.
Och viss­te Ni att fär­re än 50 pro­cent av de nya brö­der­na går vida­re till kapi­tel­gra­der­na?

Att 10–20 pro­cent inte del­tar i mål­ti­der­na.

Att Svens­ka frimurarorden,som and­ra för­e­ning­ar brot­tas med med­lems­re­kry­te­ring, är ing­en hem­lig­het. I vår för­del­ning har läget ändå varit bätt­re än i van­lig för­e­nings­verk­sam­het men..

Frå­gor­na om det­ta har stött länge och redan för tio år sedan under­sök­tes det­ta i stu­di­er av brö­der­na Ste­fan Carlstedt och Har­ri Jalonen.Nu dis­ku­te­rar och pre­sen­te­rar de båda tidi­ga­re och nya rön i  skrift 2018:3.
Vad för­vän­tar sig en bro­der inom fri­mu­re­ri­et? Och hur upp­lev­de han det när han väl kom dit?
De resul­tat som kom fram har, enligt semi­na­ri­e­grup­pen Fol­ke Fil­by­ter , fort­fa­ran­de aktu­a­li­tet.
I skrif­ten sät­ter grup­pen åter fokus på de tidi­ga­re inter­vju­er­na med till­för­sel av nya­re mate­ri­al.
Här pre­sen­te­ras vis­sa slut­sat­ser men ock­så en rad frå­gor som många av oss har sina svar på.
Är t .ex mål­ti­der­na för tunga långa och sega?
Är det ritu­a­ler­na som drar i sig eller är det att få vara en aktiv del­ta­ga­re i dem?
Och görs det till­räck­ligt för att se till att äld­re brö­der stan­nar kvar?Skulle man vara öpp­na­re för att låta brö­der ta en paus?
Och hur stor roll spe­lar det krist­na bud­ska­pet?
Och vad är det egent­li­gen vi skall foku­se­ra på och som brö­der­na upp­le­ver mest menings­fullt?
Det finns myc­ket att fun­de­ra över i skrif­ten och för­hopp­nings­vis kan den, och det mate­ri­al den hän­vi­sar till , ge oss brö­der lite mer infor­ma­tion som kan vara rätt väg i det fort­sat­ta arbe­tet med med­lems­vår­den och rekry­te­ring­en. Skrif­ten finns att till­gå på våra bib­li­o­tek.

Text: Håkan Wasén

Näs­ta: 2018:5

Länk till tidi­ga­re skrif­ter

Folke Filbyter Utgivna Skrifter, 13 juni 2019

 

 

 

Sök inlägg