Rörande tackbrev vid Helios måltidsloge

Ett röran­de tack­brev blev ett av insla­gen under Heli­os mål­tids­loge ons­da­gen den 16 janu­a­ri.

Då sam­la­des 40 st. Heli­os­brö­der i Johan­nes­sa­len i det gam­la tings­hu­set i Ref­te­le för att inle­da vårens arbe­te i den konungs­li­ga kons­ten.

Mål­tids­loge är en spe­ci­ell sam­man­komst där hela sam­man­koms­ten genom­förs i form av en ritu­ellt inra­mad bröd­ramål­tid, och för­kom­mer bara en gång per år.

Under kväl­len fick brö­der­na  avnju­ta en tre rät­ters bröd­ramål­tid.
Ord­fö­ran­de mäs­ta­re Per-Olof Fry­e­le­gård höll tal till brö­der­na och kväl­lens tal­man Mår­ten Wet­ter­strand höll en inspi­re­ran­de infor­ma­tion om Den Konungs­li­ga Kons­ten (DKK) och dess histo­ris­ka per­spek­tiv.

Ord­fö­ran­de i Cari­tas, Sven Nils­son, infor­me­ra­de om Cari­tas verk­sam­het.
Bro­dern Ulf Gustafs­son gav brö­der­na infor­ma­tion från ett röran­de tack­brev med beskriv­ning om hur tack­sam en mot­ta­ga­re var över en jul­gå­va från Cari­tas.

Text och foto: Ulf Gustafs­son

Sök inlägg