Mycket vetande i Folke Filbyters skrifter

Semi­na­ri­e­grup­pen Fol­ke Fil­by­ter har haft ett fli­tigt för­flu­tet år. Myc­ket nyt­tigt vetan­de finns i 2018 års pro­duk­tion vil­ken ock­så tar upp brän­nan­de frå­gor som vad som kan göras för att bibe­hål­la våra brö­der. Fyran star­tar en liten serie om 2018 års öpp­na skrif­ter.

Semi­na­ri­e­grup­pen ver­kar i Carl  Fri­edrich Eckleff´s anda inom fjär­de för­del­ning­en.  Den­ne star­ta­de 1756 Sve­ri­ges förs­ta Andre­as­loge L´Innocente och det blev star­ten för svenskt fri­mu­re­ri.

Semi­na­ri­e­grup­pen Fol­ke Fil­by­ters arbets­om­rå­de och syf­te är att utre­da, fors­ka och arbe­ta med före­drag och instruk­tio­ner.

Grup­pens resul­tat är de väl­be­kan­ta A 5‑häftena med röd-grö­na omslag.

Som­li­ga av skrif­ter­na som num­mer  2018:2 är bund­na till gra­der. De övri­ga tre kan alla brö­der låna på sina bib­li­o­tek.

Fyran avser att star­ta en liten serie där vi kort pre­sen­te­rar 2018 års öpp­na skrif­ter.

Än idag efter 212 år stöd­jer fri­mu­rar­na i Lin­kö­ping verk­sam­he­ter för dem som av oli­ka skäl ham­nat utan­för sam­häl­lets skydds­nät.

Skrift 2018:1 hand­lar om barm­här­tig­hets­ar­be­te genom åren i Lin­kö­pings­fri­mu­re­ri­et och är för­fat­tad av Tord Kage­rup.

Man kan säga att barm­här­tig­hets­ar­be­tet för den nybil­da­de Johan­neslo­gen S:t Jacob fick en riv­start redan inom en vec­ka efter star­ten 7 decem­ber 1807.

Då öde­la­des Mört­lö­sa by av en brand men brö­der­na sam­la­de ihop 26 34 tun­nor spann­mål och 69 riks­da­ler till de hem­lö­sa bybor­na. Än idag insam­las till behö­van­de som av oli­ka skäl ham­nat utan­för syste­met.
Som van­ligt är skrif­ten fylld av intres­sant infor­ma­tion.
Viss­te Ni att ”för­rym­de urma­ka­ren Bergs hust­ru uti dess fat­ti­ga till­stånd med tre små barn” fick bidrag efter en insam­ling av våra tidi­ga brö­der.
Likaså att ett barn­hem för flic­kor, belä­get intill nuva­ran­de Dom­kyr­kans för­sam­lings­hem, star­ta­des redan under tidigt 1800-tal.
Den som pro­me­ne­rar på Wer­ners­ga­tan i ”Vil­ler­val­la”, som vil­la­om­rå­det i Val­la kal­la­des, har kanske gått för­bi en 2‑vånings hyres­fas­tig­het med ett fri­mu­rar­kors på gaveln.
Skrif­ten för­kla­rar var­för.

Näs­ta avsnitt:2018:3 Fri­mu­ra­ren och fri­mu­re­ri­et. Pas­sar de all­tid ihop?

Text: Håkan Wasén

Här är alla skrif­ter­na t.om. 2018, klic­ka för stör­re bild:

 

Sök inlägg