Jonas Barrskog blev S:t Jacobs 5555:e broder

2019 års förs­ta loge i S:t Jacob blev histo­risk. Civilin­gen­jö­ren Jonas Barr­skog blev som num­mer 5555 anteck­nad i S:t Jacobs med­lems­bok.
Det har gått 211 år sedan S:t Jacob höll sitt förs­ta möte i decem­ber 1807 och logen är idag Sve­ri­ges störs­ta Johan­nesloge.

Jonas Barr­skog blev S:t Jacobs 5555:e bro­der och reci­pi­e­ra­des av OM Ger­hard Wen­ner­ström. Foto: Håkan Wasén
ccccccccccCarl Jonas Köhler vilar på Risinge kyrkogård.Foto: Anders B Köhler.
Carl Jonas Köhler vilar på Risinge kyrkogård.Foto: Anders B Köhler.

Till­sam­mans med arki­va­ri­en Lars Witt­he­den gjor­de Fyran en djup­dyk­ning i logens arkiv för att se vil­ka and­ra som huvud­sak­li­gen haft fem­mor i sitt med­lems­num­mer.
I arki­vets map­par finns en nött och liten bok. Logens förs­ta med­lems­bok från 1807 och någ­ra år fram­åt. Skrif­ten har blek­nat under de 211 åren men den är sir­lig och fullt läs­bar.
Det fanns dessvär­re inte någ­ra regel­rät­ta med­lems­num­mer men vi trod­de oss ha fun­nit num­mer fem. De förs­ta brö­der­na i S:t Jacob bestod dock även av adop­te­ra­de brö­der och det var svårt att räk­na dem in num­mer­ord­ning.
Det blev till att var­samt räk­na för hand till både num­mer 55 och 555. Men num­mer 1555 trod­de vi skul­le vara på 1900-talet då man bör­jat num­re­ra brö­der­na.
Men icke. Num­re­ring­en bör­ja­de runt 1 700 och att blädd­ra manu­ellt i de skö­ra böc­ker­na var inte rim­ligt. Dess­utom var det svårt att sor­te­ra ut ord­ning­en eftersom det, som nämnts,  var oklart hur adop­te­ra­de brö­der skul­le räk­nas.
Den som dock redan räk­nat brö­der i num­mer­ord­ning visa­de sig vara vår bro­der Tord Kage­rup i semi­na­ri­e­grup­pen Fol­ke Fil­by­ter. Han har i fle­ra skrif­ter kart­lagt de tidi­ga fri­mu­rar­na i Lin­kö­ping.

Nu fick vi veta att den som räk­nas som num­mer 5 var gre­ven Robert Del­p­hicus Douglas, född på det nume­ra ned­brun­na slot­tet i Stjär­norp 1751 men död redan 1810.

Boken avslö­jar att ett eget hus dis­ku­te­ra­des redan 1808.

Logen i Lin­kö­ping väx­te snabbt, så snabbt att man bara efter tre år var tvung­na att flyt­ta från till­fäl­li­ga loka­ler i det s.k. Assembleé­hu­set vid S:t Lar­s­ga­tan och inrät­ta sig i nuva­ran­de Dom­kyr­kans för­sam­lings­hem.
Bara efter något år var man uppe i  76 brö­der och det betyd­de att num­mer 55 härads­höv­ding­en Carl Jonas Köhler åter­finns redan 1808.  Om honom kan ätt­ling­en Anders B Köhler i Åby, berät­ta myc­ket.

-Det finns myc­ket ned­skri­vet om honom och hans umgänge. Alla kän­de alla i trak­ten .Han umgicks bl a med famil­jen De Geer i Finspång.säger Anders till Fyran.

Ett histo­riskt ögon­blick när den 5555;brodern Jonas Barr­skog fick sin med­lemsnål av OM Ger­hard Wen­ner­ström

Efter mind­re än 29 år nåd­de man över 500 med­lem­mar och 1825 blev trum­sla­ga­ren Jonas Hult­gren num­mer 555.Sedan tog det 61 år att fyl­la på med näs­ta tusen­de,
Han­dels­bi­trä­det Johan Victor Ema­nu­el Haglund blev num­mer 1555 år 1886.
Näs­ta tusen­de inföll efter 37 år 1921.
Då antogs loko­mo­tiv­mäs­ta­ren Oscar Eng­qvist som num­mer 2 555. Där­ef­ter fyll­des anta­let brö­der på lite for­ta­re.
Det dröj­de bara 28 år innan näs­ta tusen­de. 1949 blev löjt­nan­ten Carl Axel Pereswetoff Morath num­mer 3 555. Han är fort­fa­randc med­lem i ÖPL.
1981 blev en bro­der som seder­me­ra läm­nat S:t Jacob num­mer 4 555.
Natur­lig­vis blev det lite extra hög­tid­ligt vid logens genom­fö­ran­de och reci­pi­en­den Jonas Barr­skog blev påmind om hur histo­risk han var.
– Jag är glad över att bli anta­gen och det har varit en fin kväll, sade han i sitt tack­tal.

Text och foto: Håkan Wasén

 

 

Sök inlägg