Heliosbröder på vinterjakt för Caritas

Tret­ton­dags­af­to­nen den 5 janu­a­ri 2019 kl 08.00 på mor­go­nen sam­la­des 12 Heli­os jäga­re vid OKQ8 mac­ken i Gisla­ved, för vida­re trans­port till Aggarp, Sjö­tof­ta och jakt av rådjur, hare och räv.

Sven Nilsson och Anders Larsson på pass. Foto: Ulf Gustafsson.
Heli­os jakt­lag på pass i myc­ket tidig arla mor­gon­stund. Foto: Ulf Gustafs­son.

Jak­ten som var den förs­ta gemen­sam­ma för Heli­os brö­der­na, ägde rum på Anders Lar­s­sons fas­tig­het, med sonen Ger­mund Lar­s­son som jakt­le­da­re. Sven Nils­son var ock­så arran­gör.

Jaktledarna Anders Larsson och hans son Germund, planerade noga planerat var jägarna skulle stå på pass. Foto: Ulf Gustafsson.
Jakt­le­dar­na, Anders Lar­s­son och hans son Ger­mund„ pla­ne­ra­de noga pla­ne­rat var jägar­na skul­le stå på pass. Foto: Ulf Gustafs­son.

Vid sam­ling­en dela­de jakt­le­da­ren ut skrift­li­ga PM inför jak­ten, med 21 st. vill­kor och krav som gäll­de och del­ta­gar­na kol­la­de av sina radi­o­för­bin­del­ser och appen “WeHunt” i tele­fo­ner­na så att alla jägar­na kun­de hit­ta sina plat­ser i sko­gen. Efter gemen­sam bil­re­sa till Aggarp, som lig­ger i Väst­ra Göta­lands län cir­ka 2 mil från Gisla­ved, sam­la­des del­ta­gar­na i sko­gen för utdel­ning av sina respek­ti­ve pass.

Sven Nilsson och Anders Larsson på pass. Foto: Ulf Gustafsson.
Sven Nils­son och Anders Lar­s­son på pass. Foto: Ulf Gustafs­son.

Jag, som endast hade min kame­ra med mig, frå­ga­de Anders Lar­s­son om vil­ket pass som kun­de vara det bäs­ta att beva­ka – “Agga­pa­le” är den tro­li­gas­te plat­sen att det hän­der något, blev Anders svar!
Myc­ket rik­tigt, strax efter att alla var på sina pass och jak­ten bör­ja­de, så small det ett skott! Step­han Lar­s­son , som hade sitt pass på “Agga­pa­le” hade jakt­lyc­ka och med ett väl­rik­tat skott fäll­de en råbock (hane av rådjur). Jak­ten fort­sat­te och de två hun­dar­na hör­des kom­ma när­ma­re och spän­ning­en steg, men hun­dar­na för­svann bort och någ­ra fler skott avlos­sa­des inte, innan det blev dags för sam­ling vid jaktstu­gan invid Öja­sjön, där del­ta­gar­na fick glögg och pep­par­ka­kor samt gril­la korv vid den öpp­na elden. Step­han gra­tu­le­ra­des till jakt­lyc­kan och före­vi­sa­de sin råbock.
Sven Nils­son dela­de ut en Heli­os-Cari­tas­jakt – quiz med 12 st. klu­ri­ga frå­gor – bäst blev  Put­te Odin med 9 st rätt och han erhöll en cho­klad­kar­tong i pris!

Korvgrillning efter välförättat värv. Foto: Ulf Gustafsson
Korv­grill­ning efter väl­förät­tat värv. Foto: Ulf Gustafs­son

Syf­tet med den­na akti­vi­tet var dels att göra något gemen­samt för de brö­der som är jäga­re och dels att erhål­la en intäkt till Cari­tas. Del­ta­gar­av­gif­ten, kr. 150, extra bidrag, fri­vil­lig avgift från Step­han Lar­s­son och att brö­der­na Anders och Ger­mund upp­lät mar­ken gra­tis, bjöd på glög­gen och arvo­de­ra­de hund­fö­ra­ren med en gåva, gjor­de att det blev ett över­skott på kr. 3.000 till Cari­tas verk­sam­het.

Ett stort tack till brö­der­na Anders, Ger­mund och Sven, för den­na lyc­ka­de akti­vi­tet i ett myc­ket soligt och fint janu­a­ri väder – det blir kanske en tra­di­tion fram­ö­ver ?

Text och foto: Ulf Gustafs­son

Sök inlägg