Ljuset nådde Den Mellersta Pelaren

I den mör­ka och kal­la afto­nen den 13 decem­ber nåd­de lju­set ytter­li­ga­re en gång Fri­mu­rar­hu­set i Jön­kö­ping.
Det var den efter­läng­ta­de jul­lo­gen som enligt tra­di­tion för­de brö­der­na sam­man för avslut­ning sum­me­ring av det gång­na året. Lik­som tidi­ga­re år låg fokus på jul­fri­den samt de vik­ti­ga bud­skap julen för med sig. Logen blev väl­be­sökt med cir­ka sex­tio gäs­ter och det kom även till­res­ta brö­der från oli­ka delar av lan­det.

Under logen hölls ett tänk­värt jul­tal med det krist­na bud­ska­pets kär­na av bro­der Kjell Gus­tavs­son som väck­te många spän­nan­de fri­mu­re­ris­ka tan­kar kring julen. Under logen bjöds det ock­så på vac­ker orgel­mu­sik av Rid­da­ren och Kom­men­dö­ren med Röda Kor­set, Björn Börs­bo.

Efter logen ser­ve­ra­des ett välsma­kan­de jul­bord med en touch av ita­li­ens­ka influ­en­ser, som arran­ge­ra­des av krö­ga­ren och bro­dern Cristi­an Giu­dice. Åter­i­gen blev en fri­mu­re­risk loge­kväll ett min­ne fyllt av gläd­je och bro­der­lig gemen­skap i en kylig decem­ber­natt.

Text och foto:Peter Johans­son

Sök inlägg