Ljuset kom till Vetlanda

När vin­ter­mörk­ret låg som dju­past i Vet­lan­da lys­tes kväl­len upp av Lucia vid De Tre Axens hög­tids­dag den 14 decem­ber.

Det var ett under­bart luci­a­tåg med unga tär­nor, stjärn­gos­sar och en tom­te som besök­te logen, ome­del­bart efter att den avslu­tats. De unga med­ver­kan­de var från Vet­lan­da kyr­kas mini­kör under led­ning av Char­lot­te Wal­do-Eriks­son. Såväl flic­kor som poj­kar sjöng och dekla­me­ra­de frimo­digt och frej­digt och möt­tes av stor upp­skatt­ning och långa applå­der.

Hög­tids­lo­gen genom­för­des på ett utmärkt sätt och ett antal brö­der fick för­ny­at eller nytt för­tro­en­de som ämbets­män. Ord­fö­ran­de mäs­ta­ren Göran Alse­gård föreslog att vi nu i advents­ti­der bor­de ha en ”snäll­ka­len­der” där vi var­je dag kun­de öpp­na en luc­ka med tan­kar om hur vi kan göra gott för våra med­män­ni­skor. Vår fri­mu­r­ar­vand­ring ger ju oss möj­lig­het till det­ta och vi kan vid sam­man­koms­ter och recep­tio­ner få nya impul­ser till omtan­ke och väl­gö­ren­het, det­ta även under hela året.

Hög­tids­da­gen avslu­ta­des med en jul­mål­tid där alla vik­ti­ga delar av jul­bor­det fanns med och natur­ligt­vis en avslu­tan­de deli­ka­tess, små­ländsk ost­ka­ka med sylt och gräd­de.

Så små­ning­om ställ­des kosan mot hem­met och san­ner­li­gen var inte decem­ber­kväl­len lika mörk läng­re…..

Bengt Rydell
Foto: Ulf Matts­son och Bengt Rydell

 

Sök inlägg