Bengt Rydell ledamot av Barmhärtighetsdirektoriet

Fjär­de för­del­ning­en har fått en ny repre­sen­tant i Barm­här­tig­hets­di­rek­to­ri­et.
Ordens Stor­mäs­ta­re Anders Ström­berg har utsett civilin­gen­jör Bengt Rydell från Jön­kö­ping till leda­mot. Bengt är sedan halv­års­skif­tet även Cari­tas­sam­ord­na­re för Fjär­de för­del­ning­en. Fyran gra­tu­le­rar honom och öns­kar väl­gång och gläd­je i kom­man­de upp­gif­ter!
Nya för­ord­nan­den och utnäm­ning­ar pub­li­ce­ras löpan­de under rubri­ken ”Orga­ni­sa­tion & per­so­ner” i höger­spal­ten på Fyrans start­si­da. Här kan du läsa mer om för­änd­ring­ar i ledan­de upp­gif­ter som rör för­del­ning­en och övrigt inom Svens­ka Fri­mu­ra­re Orden.

Håkan Wasén

Sök inlägg