Lucia kom till Motalabröderna

Lucia kom till Mota­la­brö­der­na

Fri­mu­rarå­ret i Mota­la avslu­ta­des med vår tra­di­tio­nel­la julav­slut­ning till­sam­mans med våra damer. Efter glöggming­el sam­la­des vi i Johan­nes­sa­len och fick lyss­na till vår bro­der Lars-Erik Gar­dell som höll en jul­be­trak­tel­se.
Vår Cari­tas­grupp dela­de ut årets resul­tat, den­na gång till Hela Män­ni­skan. Där­ef­ter stod ett dig­nan­de och välsma­kan­de jul­bord upp­du­kat och alla lät sig väl sma­ka. Allt inra­mat med musik från Åsa och Lars Arvids­son, samt givet­vis, besök av Mota­la Lucia.

Text och foto:Bengt Anders­son

Sök inlägg