Jul-logen 2018: Varm, ljus och imponerande

Ljus men ock­så vär­me domi­ne­ra­de St Jacobs jul­loge i Lin­kö­ping.
Den sista för logens avgå­en­de ord­fö­ran­de mäs­ta­re Ger­hard Wen­ner­ström och det blev enligt många en av de bäs­ta.
Ljus, stjär­nan och Jesus­bar­net inom oss, var temat som slogs an i betrak­tel­sen av S:t Jacobs förs­te tal­man, Johan­nes Söder­berg. Och besö­kar­na impo­ne­ra­des av logens verk­sam­het under året med 156 loger och 5 800 loge­be­sö­ka­re.

Lugnet före stormen. Julbordet blev i år två, ett med varmt och ett ed kallt. Foto: Håkan Wassén
Lug­net före stor­men. Jul­bor­det blev i år två,ett med varmt och ett med kallt. Foto: Håkan Wasén

En jul-loge bru­kar bli full­teck­nad och så var det ock­så den­na gång.
Det såg ock­så ut som att många av de yng­re brö­der­na insett att en jul-loge, det är ing­et man mis­sar. Johan­nes-salen var näs­tan full­satt. Den sto­ra gra­nen gick ända upp till taket men den var som tra­di­tio­nen bju­der släckt vid logens bör­jan.

S:t Jacobs ord­fö­ran­de mäs­ta­re Ger­hard Wen­ner­ström häl­sa­de alla väl­kom­na.
‑Det här är min sista loge som ord­fö­ran­de mäs­ta­re, sade han.
Han uttryck­te ock­så sin gläd­je över att få se så många brö­der sam­la­de i salen.
Ger­hard Wen­ner­ström tog till­fäl­let i akt att vara lite all­var­lig i sitt tal och berör­de kli­mat­frå­gan.
Han cite­ra­de  ur 15-åri­ga kli­ma­tak­ti­vis­ten Gre­ta Thun­berg­hs tal till FN:s gene­ral­sek­re­te­ra­re vid kli­mat­kon­fe­ren­sen i Kra­kow.
“Vi har inte kom­mit hit för att be värl­dens leda­re om att de skall bry sig om fram­ti­den. De har igno­re­rat oss förr och de kom­mer att igno­re­ra oss igen.
Vi har kom­mit hit för att säga att en för­änd­ring är på väg, vare sig de vill eller inte. Män­ni­skor kom­mer att resa sig och anta utma­ning­ar­na vi står inför. Och eftersom våra poli­tis­ka leda­re upp­trä­der som barn, så mås­te vi ta det ansvar som de bor­de tagit för länge sen.”
Och efter det läs­te han Tho­mas Tran­strö­mers Vin­ter­natt om en “allt­mer all­var­lig storm som går över värl­den.”
I sam­band med jul-logen är det tra­di­tion med sång av Fri­mu­ra­rekö­ren och betrak­tel­se av förs­te tal­man­nen.
Kören sjöng “Dir, See­le des Wel­talls” av Mozart och grad­vis föll del­ta­gar­na i slu­tet in i Stil­la natt och då tän­des gra­nens alla ljus.

Bland minglande gäster syntes fr.v. Johan Adell, Ulf Winquist. Johnny Jonsson och Åke Friberg. Foto: Håkan Wasén
Bland ming­lan­de gäs­ter syn­tes fr.v. Johan Adell, Ulf Winquist. John­ny Jons­son och Åke Fri­berg. Foto: Håkan Wasén

Ljus var temat för Johan­nes Söder­bergs betrak­tel­se.
Han påmin­de om lju­set från stjär­nan som led­de her­dar­na och de tre vise män­nen till det oan­sen­li­ga lil­la stal­let.
– Stjär­nan som leder bort men hem, Där lig­ger bar­net i krub­ban, lju­set som kom­mit till oss.
Han tala­de vida­re om hur man enträ­get vil­le ge bar­net i krub­ban en gåva.
‑Men bar­net sade med sina sto­ra bar­na­ö­gon att vill du ge mig något så ge mig rum i ditt hjär­ta. Sti­ger du in i mitt stall så sti­ger jag in i ditt inners­ta i ditt hjär­ta.
Lju­set kom­mer till oss ta emot mig.
Och slut­ci­ta­tet ur psal­men ”När jul­dags­mor­gon glim­mar” skänk­te en fin stäm­ning av vad julen egent­li­gen hand­lar om.
“I var­je hjär­ta armt och mörkt
sänd du en strå­le blid,
en strå­le av Guds kär­leks ljus
i sig­nad jule­tid!”

Uttå­get blev ock­så jul-likt till musik av dub­bel­pi­a­nis­ter­na Rei­ne Eriks­son och Erik Gru­ve­bäck samt vio­li­nis­ten Håkan Pet­ters­son. Schu­berts lil­la militär­marsch och seder­me­ra Tom­tar­nas vakt­pa­rad.
Jul­bor­den två styc­ken angreps sedan av hung­ri­ga brö­der.
Efter skå­lar kom sedan talet från vår tjäns­te­för­rät­tan­de pro­vin­si­al­mäs­ta­re Mag­nus Eng­ström.
Han pre­sen­te­ra­de en impo­ne­ran­de sta­tistik över vad som uträt­tats in huset under ett år av loger­na.
‑Våra fyra loger har till­sam­mans 1 544 med­lem­mar och 130 ämbets­män. Under året har vi haft 156 loge­till­fäl­len med 5 800 besö­ka­re som ätit 4800 bröd­ramål­ti­der och tusen­tals varm­kor­var innan loger­na. Utö­ver det­ta kom­mer ett stort antal semi­na­ri­e­till­fäl­len, ämbets­man­na­träf­far, logeaft­nar övnings­kväl­lar Burnsaf­ton, vår­fest, kräft­ski­vor glög­gaft­nar. Aurora­för­e­ning­en, Royal Order of Scot­land, Mari­a­or­den och kanske W:6 är på väg in.

Jullogen gav plats för många goda samtal även över bord mellan bl.a. Lennart Nilsson och Lars Bergholzt. Foto: Håkan Wasén
Jul-logen gav plats för många goda sam­tal även över bord mel­lan bl.a. Lennart Nils­son, Lars Berg­holtz och Styr­björn Enkel. Foto: Håkan Wasén

-Det känns fint att veta att alla des­sa akti­vi­te­ter inne­bär många många goda sam­tal om det som gör skill­nad, det där kär­leks­ful­la arbe­tet med oss själ­va hur vi kan bli bätt­re män­ni­skor, det som gör skill­nad för oss själ­va och våra med­män­ni­skor. Och så får vi avslu­ta vårt värv med den­na här­li­ga jul-loge. Start­skot­tet för en fin tid av ljus sam­va­ro och glatt bud­skap om att vi är sed­da omhän­der­tag­na, vår Tre­falt Sto­re Bygg­mäs­ta­re är med oss.

Vår tjänsteförrättande provinsialmästare Magnus Engström presenterade en imponerande statistik över logernas verksamhet med över 5 800 besökare. Foto: Håkan Wasén
Vår tjäns­te­för­rät­tan­de pro­vin­si­al­mäs­ta­re Mag­nus Eng­ström pre­sen­te­ra­de en impo­ne­ran­de sta­tistik över loger­nas verk­sam­het med över 5 800 besö­ka­re. Foto: Håkan Wasén

Det blev många många fina goda sam­tal under kväl­len. Fyran gjor­de ett svep bland de nya­re brö­der­na och alla var eni­ga om att jul-logen, den bjöd verk­li­gen på kon­tak­ter mel­lan brö­der av alla gra­der. Eller som någon uttryck­te det. Det här skul­le man vil­ja visa kam­ra­ter och vän­ner så att e för­står vad fri­mu­re­ri­et ger.

Text och foto Håkan Wasén

 

 

 

Sök inlägg