Båtresa med Det Gamla Gardet 2019

Brö­der­na häl­sas väl­kom­na till vårens pro­gram 2019.

Tors­da­gen den 17 janu­a­ri kl 1400 häl­sar oss Gunil­la Häll­kvist väl­kom­na i logen, där vi får    klart för oss, var­för det är vik­tigt med motio­ne­ring i oli­ka for­mer, trots att krop­pen säger ifrån.

Tis­da­gen den 12 feb­ru­a­ri kl 1400 kom­mer nun­nan The­re­se Ols­son till oss och berät­tar om sitt och stif­tets behjär­tans­vär­da insat­ser för med­mänsk­lig­het och hjälp till nöd­li­dan­de. Plats logen.

Ons­da­gen den 13 mars OBS! kl 1300 sam­las vi i logen igen för års­mö­te, var­ef­ter vår ofta anli­ta­de gui­de, Anne-Christi­ne Söderlund ” sitt­gui­dar oss ” i Lin­kö­ping.

Ons­da­gen den 10 april kl 1400 träf­fas vi i logen ånyo för att åhö­ra Bro­dern Tord Kage­rup  infor­me­ra oss om kons­ten på väg­gar­na och de Kung­li­ga Fri­mu­rar­sköl­dar­na där­stä­des.

Tors­da­gen den 13 juni kl 0900 sam­las vi utan­för logen med damer, för avtrans­port med buss österut. Målet är bl.a. en båt­färd m.m. till Cap­pel­la Ecu­me­ni­ca, vid inlop­pet till Slät­ba­ken. Vi åter­kom­mer med bestäm­mel­ser sena­re.

Väl­kom­na.

C‑H Löf­gren

Ordf  i DGG

 

Sök inlägg