Kammarreception på äldreboendet Elefanten

Den 24 novem­ber, arran­ge­ra­de bröd­ra­för­e­ning­en De Tre Stjär­nor en täm­li­gen ovan­lig sam­man­komst. Den­na dag genom­för­des näm­li­gen en kam­marre­cep­tion i äldre­bo­en­det Ele­fan­ten i Oskars­hamn.

Men vad är då en kam­marre­cep­tion? Jo det är en anpas­sad recep­tion för brö­der som av oli­ka anled­ning­ar inte kan kom­ma till en loge för att få en efter­läng­tad grad. För många är kam­marre­cep­tion en okänd möj­lig­het för sju­ka och äld­re brö­der att kun­na få öns­kan om en grad­giv­ning upp­fylld. I det­ta fall så öns­ka­de bro­der Alf att få den grad som gör att han fick bära en fri­mu­rar­ring vil­ket inne­bar grad­giv­ning i två gra­der.

Kam­marre­cep­tio­nen genom­för­des på äldre­bo­en­dets sam­lings­lo­kal Träff­punkt Ele­fan­ten där ett antal dig­ni­tä­rer från Lin­kö­ping till­sam­mans med någ­ra brö­der från Väs­ter­vik och Oskars­hamn genom­för­de kam­marre­cep­tio­nen.

Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge and­re depu­te­ra­de pro­vin­si­al­mäs­ta­re Olof Nim­hed med benä­get bistånd av Ordens Högs­te Pre­lat, Rid­da­ren och kom­men­dö­ren med Röda kor­set, Leif Norr­gård led­de kam­marre­cep­tio­nen till­sam­mans med övri­ga när­va­ran­de brö­der recep­tio­ner­na efter de anpas­sa­de ritu­a­ler­na där Alf Josefs­son fick sina 7:e och 8:e gra­der.

Alf kun­de där­ef­ter med stolt­het bära sin högt efter­läng­ta­de fri­mu­rar­ring. Dagen till ära påpass­ligt inför­skaf­fad med namn och datum.

Till bro­der Alfs gläd­je kun­de ock­så hans fad­der, Kjell Nils­son, del­ta­ga trots sjuk­dom. Det­ta tack vare benä­get bistånd från brö­der. Vid recep­tio­nen del­tog även bro­der Ber­til Jegen­berg, lång­va­rig och aktiv med­lem i Cari­tas­grup­pen, men sedan en läng­re tid ock­så boen­de på Ele­fan­ten.

Tre rull­stols­bur­na brö­der kun­de såle­des få vara med

Det var en stor dag för alla när­va­ran­de men fram­förallt för Alf, Kjell och Ber­til som inte haft möj­lig­het att besö­ka logen på länge på grund av sjuk­dom.

Kam­marre­cep­tio­nen blev ett gläd­jan­de och fram­gångs­rikt sam­ar­be­te mel­lan många fri­vil­li­ga kraf­ter och akti­va ämbets­män inom vår loge.

 

 

Sök inlägg