Gävlebröders logebesök räddades av guidande frimurardam

Det var på håret att ett antal brö­der från Gäv­le inte hann till den förs­ta av de senas­te kapi­tel­lo­ger­na i Lin­kö­ping hel­gen 9–1o novem­ber. Men de räd­da­des av hust­run till en fri­mu­ra­re.

Ett antal brö­der från Gäv­le hade sedan länge pla­ne­rat att besö­ka Lin­kö­ping och kapi­tel­lo­ger­na där. Det var ju både en loge i grad II och VIII att besö­ka.

Gävlebröderna Niklas Berglund,Daniel Rönnow Håkan Dahlberg och Fred Carrick välkomnades av tjänsteförättande provinsialmästaren Magnus Engström.Foto:Håkan Wasén
Gäv­le­brö­der­na Niklas Berglund,Daniel Rön­now Håkan Dahl­berg och Fred Car­rick väl­kom­na­des av tjäns­te­förät­tan­de pro­vin­si­al­mäs­ta­ren Mag­nus Engström.Foto: Håkan Wasén

– Vi vill resa och se and­ra loger och Lin­kö­ping var intressant,berättade sena­re en av dem, Fred Car­rick.
Brö­der­na till­hör Kapi­tel­bröd­ra­för­e­ning­en De Sju Lam­por i Gäv­le vil­ken är en ny för­e­ning men ändå har anor till 1700-talet.

Redan 1787 pla­ne­ra­des för en loge,(“Siu Lam­por”) i Gäv­le. Arbe­tet kom så långt att man ska­pa­de en sköld men där­ef­ter gick arbe­tet i stå.

De Tre lam­pors sköld

Först 226 år sena­re kun­de Ordens Stor­mäs­ta­re Anders Ström­berg invi­ga den nya kapi­tel­bröd­ra­för­e­ning­en ”De Sju Lam­por”.
För­e­ning­en behöv­des av fle­ra skäl bl. a för att det var nio mil till när­mas­te för­e­ning som arbe­ta­de i kapi­tel­gra­der­na VII‑X.

Den gam­la sköl­den omar­be­ta­des och idag har sköl­den grön bot­ten med en gyl­le­ne sju­ar­mad lamp­bä­ra­re med en låga över var­je arm och med val­språ­ket ”Sök san­ning­ens ljus”. För­e­ning­en arbe­tar ritu­ellt med loger i grad VII och VIII.
Besö­ket i Lin­kö­ping blev mer stres­sigt än beräk­nat.
SJ drab­ba­des som så ofta av signal­fel både söder och norr om Stock­holm och det led­de till det sed­van­li­ga tåg­ka­o­set.

– Vi satt säkert över en tim­me på Cen­tra­len i Stock­holm och vän­ta­de, berät­ta­de brö­der­na för Fyran.
Logen skul­le bör­ja 18.30 och man trod­de inte att man skul­le hin­na.
Någ­ra minu­ter före kom tåget till Lin­kö­pings cen­tral och där vän­ta­de en ovän­tad rädd­ning.

– Det var en dam som såg oss sti­ga av tåget och för­stod att vi var fri­mu­ra­re och vart vi var på väg, berät­ta­de Fred Car­rick.
‑Det visa­de sig att hon var gift med en av de tjänst­gö­ran­de brö­der­na och lot­sa­de oss upp till Fri­mu­rar­hu­set och vi hann pre­cis.
Så den vän­tan­de vis­ning­en av loka­ler­na som skul­le utfö­ras av bro­der Johan Adell fick genom­fö­ras efter den myc­ket väl­be­sök­ta bröd­ramål­ti­den.

ÖPL:s översekreterare Karl Erik Johansson med en av Gävlebröderna Dan Inge Danielsson. Foto:Håkan Wasén
ÖPL:s över­sek­re­te­ra­re Karl Erik Johans­son med en av Gäv­le­brö­der­na Dan Inge Dani­els­son. Foto: Håkan Wasén

Det var inte bara helt fullt i logen utan vid mid­da­gen fick man duka extra med sto­lar även vid bor­dens kor­tän­dor.
– Det är en upp­le­vel­se att se så HÄR många i en väl­fylld lokal sade tjäns­te­för­rät­tan­de pro­vin­si­al­mäs­ta­ren Mag­nus Eng­ström när han häl­sa­de logens besö­ka­re väl­kom­na.

Det var så fullt vid måltiden att extrastolar fick sättas in.
Det var så fullt vid mål­ti­den att extras­to­lar fick sät­tas in.

Även Gäv­le­brö­der­na tyck­te att en loge med så många besö­ka­re det var något all­de­les spe­ci­ellt. I efter­hand kom ock­så ett  tack­brev från nöj­da Gäv­le­brö­der  till ÖPL:s över­sek­re­te­ra­re Karl-Erik Johans­son och Johan Adell som styrt med deras besök.

Text och foto: Håkan Wasén

 

 

Sök inlägg