Småländska bröder på frimurareresa i österled

Kylsla­get utom­hus men myc­ket mänsk­lig vär­me inom­hus. Så kan ett antal små­länds­ka brö­ders resa till  fin­länds­ka brö­der i Helsing­fors sam­man­fat­tas.

Småländska bröder på sightseeing under frimuraren Jean Sibelius överinseende.
Små­länds­ka brö­der på sight­see­ing under fri­mu­ra­ren Jean Sibe­li­us över­in­se­en­de.

Tors­da­gen den 25 okto­ber sam­la­des 11 Helios‑, 2 Vär­na­mo- och 4 Jön­kö­pings­brö­der för att åka till Fin­land, för att bekan­ta sig med fri­mu­rar­nas verk­sam­het där.
Orsa­ken till resan kan sägas ha sin grund i att under de senas­te åren har, vi i Heli­os, ett par gång­er om året haft besök av Arto Hei­no­nen från Fin­land. Han är fri­mu­ra­re och med­lem i ”Stor­lo­gen för Fria och Antag­na Mura­re i Fin­land”.
Vid arbets­re­sor i Sve­ri­ge har han pas­sat på att besö­ka loge­mö­ten hos oss. Våra kon­tak­ter med honom, och hans intres­se att visa fri­mu­r­ar­verk­sam­he­ten i Fin­land för oss, led­de fram till att den­na resa kun­de bli av.
Väl fram­me i Stock­holm, efter en behag­lig buss­re­sa i vac­kert höst­land­skap, kun­de vi gå ombord på Viking Lines M/S Gabri­el­la. Efter mid­dags­buffén bjöd Bro­der Bör­je Vick­berg in oss till under­vis­ning om Fin­lands histo­ria.

Sven Modigh, Per-Olof Fryelegård och Magnus Melander ficksom alla andra en trevlig båtresa i lugnt väder.
Sven Modigh, Per-Olof Fry­e­le­gård och Mag­nus Melan­der fick, som alla and­ra ‚en trev­lig båtre­sa i lugnt väder.

Vi fick en gedi­gen och läro­rik genom­gång och inblick i Fin­lands öden och umbä­ran­de, från 7500 f Kr till dags dato. Vi var myc­ket tack­sam­ma för den­na genom­gång, och med des­sa nyvun­na kun­ska­per kän­de vi oss myc­ket säk­ra­re när vi på fre­dags­mor­go­nen land­steg i Helsing­fors.
På plats fanns Bro­der Arto, som häl­sa­de oss väl­kom­na, och tog oss på en gui­dad buss­rund­tur i sta­den. Pre­si­dent­pa­lat­set, Järn­vägs­sta­tio­nen, Dom­kyr­kan, Olym­pi­a­sta­di­on, Sibe­li­us monu­men­tet m m fick vi se. Efter lunch var näs­ta anhalt ett besök på Svens­ka Fri­mu­raror­dens ”Stor Capit­let i Fin­land”.
Fri­mu­r­ar­verk­sam­he­ten var för­bju­den under tiden Fin­land ingick i det Rys­ka kej­sar­dö­met 1813 – 1917. SFMO:s verk­sam­het åter­upp­togs igen 1923. 
Orden äger en cen­tral fas­tig­het, och verk­sam­het bedrivs i alla gra­der. Vi blev mot­tag­na av ord­fö­ran­de mäs­ta­ren och skatt­mäs­ta­ren i S:t Johan­neslo­gen S:t Augus­tin, och fick tit­ta på alla vack­ra loka­ler i huset. Kuri­o­sa i sam­man­hang­et är att logens ord­fö­ran­de mäs­ta­re Anders Sten­bock är brors­barn till Rolf Berkös fru Christi­ne. Ett hjärt­ligt åter­se­en­de.
Efter det­ta intres­san­ta besök var det dags att chec­ka in på Ori­gi­nal Sokos Hotel. Ombyte inför loge­kväll, och vid 16-tiden åkte vi till den and­ra fri­mu­raror­dens loka­ler. Där fick vi en genom­gång av deras histo­ria, och infor­ma­tion om verk­sam­he­ten.

Micael Forsmyr gav gåva till Risto Pulkka och den finska logen Nomos.
Micael Forsmyr gav gåva

Den­na orden har sitt ursprung från USA, och i Fin­land bil­da­des förs­ta logen i Helsing­fors 1922 under Stor­lo­gen i New Yorks beskydd. Logens förs­ta reci­pi­end var natio­nal­kom­po­si­tö­ren Jean Sibe­li­us, och han har även kom­po­ne­rat all Ordens ritu­al­mu­sik.     

Kväl­len logeak­ti­vi­te­ter sked­de både i Grad I och III, och pågick sam­ti­digt. Vår grupp fick dela­des så hälf­ten gick på I:an och res­ten på III:an.

Ritu­a­len hölls på fins­ka, och var myc­ket väl­re­pe­te­rad och genom­för­des på ett ele­gant sätt. Ritu­a­lens inne­håll hade vis­sa lik­he­ter med vår Orden, men i sto­ra styc­ken var den olik.
Musi­ken var impo­ne­ran­de, orgel­spel och sång genom­för­des myc­ket pro­fes­sio­nellt. Trots att vi inte för­stod fins­ka, upp­lev­de man ändå en stor gemen­skap med det som hän­de. Den avslu­tan­de bröd­ramål­ti­den hölls ock­så skild mel­lan gra­der­na, och en god gemen­skap upp­stod mel­lan brö­der­na under mål­ti­den.  

Lör­dag mor­gon efter fru­kost och utcheck­ning, sam­la­des Heli­os­brö­der­na under Bör­je Vick­bergs led­ning för stads­rund­tur till fots. Under Bör­jes goda och kun­ni­ga led­ning besök­te vi Tem­pel­kyr­kan och Dom­kyr­kan.
Det blev en kylsla­gen vand­ring, som avslu­ta­des med en god och vär­man­de lunch på en ita­li­ensk restau­rang. Där­ef­ter var det dags att ta bus­sen till Viking­ter­mi­na­len för incheck­ning och hem­re­sa. Var­ning­ar om en blå­sig båtre­sa hem, kom på skam, och Öster­sjön höll sig lugn både på dit och hem­re­san. 
Alla del­ta­gan­de brö­der var myc­ket belåt­na med upp­le­vel­ser, gemen­skap och nyvun­na kun­ska­per, som den­na resa gett. Ett stort tack vill vi som var med på resan rik­ta till vår ord­fö­ran­de mäs­ta­re Per-Olof Fry­e­le­gård, som lagt ned myc­ket arbe­te med att genom­fö­ra det­ta arrange­mang. Det­ta gav mer­smak.
Ett åter­be­sök hos Stor Capit­let i Fin­land loc­kar.     

Text: Sven Modigh, fOM,(förutvarande ord­fö­ran­de mäs­ta­re som var med på resan.)

Foto: Micael Forsmyr

 

Sök inlägg