Militära övningar i Jönköping

Sto­röv­ning­ar och Sve­ri­ges säker­het
Seni­o­rer­na i Jön­kö­ping inbju­der till månads­mö­te ons­da­gen den 7 novem­ber kl. 13.00 i Fri­mu­rar­hu­set. Rune Carls­son talar över det aktu­el­la ämnet mili­tä­ra övning­ar i Sve­ri­ges när­om­rå­de. Anmä­lan till Ove Nord­lund, onordlund485@gmail.com  Väl­kom­na!

Sök inlägg