Snart dags för 4000:e recipienten i Jönköping

Lör­da­gen den 17 novem­ber är det dags för den 4000:e reci­pi­en­ten att få del av den fri­mu­re­ris­ka gemen­ska­pen i Jön­kö­ping.

Johan­neslo­gen Den Mel­lers­ta Pela­ren bil­da­des år 1800 och sedan dess har många brö­der bli­vit del av bröd­ra­ked­jan. Logen kom­mer även att upp­märk­sam­ma brö­der som tidi­ga­re reci­pi­e­rat och då sär­skilt inbju­dit någ­ra som reci­pi­e­rat de senas­te decen­ni­er­na. Väl­kom­men att del­ta, sänd din anmä­lan via e‑post till andersb99abj@gmail.com sna­rast. Mer info finns här.

 

Sök inlägg