Senaste förordnandet inom Fjärde fördelningen

 

Ordens Stor­mäs­ta­re Anders Ström­berg har den 17 novem­ber 2018  gjort föl­jan­de
för­ord­nan­de:

Ingen­jör Björn Ottos­son, X ÖPL, som ord­fö­ran­de mäs­ta­re (OM) för S:t  Johan­neslo­gen Den Mel­lers­ta Pela­ren i Jön­kö­ping från och med den 31 janu­a­ri 2019 till och till och med den 30 janu­a­ri 2025.

Ordens Stor­mäs­ta­re Anders Ström­berg har för­ord­nat föl­jan­de brö­der till nya ämbe­ten:

Mag­nus Eng­ström, Lin­kö­ping, till tjäns­te­för­rät­tan­de pro­vin­si­al­mäs­ta­re i Öst­gö­ta pro­vin­si­al­loge och ansva­rig för Fjär­de för­del­ning­en, från och med den 15 sep­tem­ber 2018 till och med den 16 mars 2019.

Anders B Johans­son, Jön­kö­ping, till förs­te depu­te­rad pro­vin­si­al­mäs­ta­re i Öst­gö­ta pro­vin­si­al­loge, från och med den 22 sep­tem­ber 2018 till och med den 21 sep­tem­ber 2024.

Vi gra­tu­le­rar brö­der­na och öns­kar dem väl­gång och gläd­je i deras nya upp­gif­ter!

Nya för­ord­nan­den och utnäm­ning­ar pub­li­ce­ras löpan­de under rubri­ken ”Orga­ni­sa­tion & Per­so­ner” i höger­spal­ten på Fyrans start­si­da. Där kan du läsa mer om för­änd­ring­ar i ledan­de upp­gif­ter som rör för­del­ning­en.

Bengt Rydell

 

Sök inlägg