Seminariedag för kapitelbröder

Lör­da­gen den 1 decem­ber kl. 10.30 – 16.00 i Fri­mu­rar­hu­set Lin­kö­ping

All kapi­tel­brö­der häl­sas väl­kom­na till en spän­nan­de utbild­nings­dag med intres­san­ta semi­na­ri­e­le­da­re.

Utbild­nings­da­gen rik­tar sig till alla brö­der i grad VII-X och genom­förs grad­vis.

Läs mer i inläg­get om semi­na­ri­e­da­gen här!

Sök i arkivet