Om Fyran

Fyran – Nyhets­si­dan för Fjär­de för­del­ning­en inom Svens­ka Fri­mu­ra­re Orden

Fyran är ett kom­ple­ment till Svens­ka Fri­mu­ra­re Ordens webb­si­da. Den är anslags­tav­la som infor­me­rar om kom­man­de akti­vi­te­ter och speg­lar arbe­tet i loger, bröd­ra­för­e­ning­ar och dam­klub­bar genom artik­lar och repor­tage. Fyran rik­tar sig i förs­ta hand till med­lem­mar­na inom Fjär­de för­del­ning­en men ock­så till all­män­he­ten.

Ansva­rig för Fyran är Mag­nus Eng­ström, Pro­vin­si­al­mäs­ta­re i Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge.

FYRANS REDAKTION
(För kon­takt kopi­e­ra mejl­a­dres­ser­na nedan och klist­ra in dem i ditt mej­l­pro­gram)

Redak­tö­rer: Lars Kling­s­tröm och Håkan Wasén.
Kon­takt: red@fyran.info
Tek­niskt ansva­ri­ga: Lars Ulve­mo och Johan Land­ström.
Kon­takt: webmaster@fyran.info

LOKALA SKRIBENTER

Gemen­sam kon­tak­t­a­dress: red@fyran.info

Eksjö
Con­cor­dia: Fred­rik Lin­de­malm

Jön­kö­ping
Den Mel­lers­ta Pela­ren: Johan Hov­brandt
Mag­nus Ladulås: Micael Rag­nar
Vik­tor Ryd­berg: Hen­rik Rund­gren

Lin­kö­ping
S:t Jacob: Tor­björn Nyström
Den Gyl­le­ne Gri­pen: Anders Eklund
Den Gyl­le­ne Cir­keln: Jer­ry Prütz
Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge: Håkan Wasén

Mota­la
De Tre Lju­sen: Lennart Sand­berg
III x III: Fred­rik Smed­berg

Norr­kö­ping
Oscar Fred­rik: Lars Norén
S:t Olof: Ken­neth Lager

Oskars­hamn
Ori­on: Mats Gustafs­son
De Tre Stjär­nor: Michael Sten­felt
samt Hans Ulve­mo

Ref­te­le
Heli­os: Ulf Gustafs­son

Vet­lan­da
Njudung: Björn Rydén
De Tre Axen: Björn Rydén

Vär­na­mo
Veri­tas: Tho­mas Lundh

Väs­ter­vik-Vim­mer­by
Dio­rit, Eyst­ra­salt och Carl IX: Johan Eng­el­holm

Sök inlägg