Välkommen till "nygamla" Fyran

Nu har Fyran åter öpp­nats. Fyl­li­ga­re pre­sen­ta­tion av loger­na och modi­fi­e­ra­de prin­ci­per för att hit­ta mate­ri­al är ett par av nyhe­ter­na.

Under som­ma­ren har Fyran legat nere för under­håll och ombygg­nad för att för­bätt­ra till­gäng­lig­he­ten. Huvud­prin­ci­pen är att allt mate­ri­al om verk­sam­he­ten i Fjär­de för­del­ning­en skall sökas under respek­ti­ve ort. Som tidi­ga­re kom­mer de senas­te inläg­gen och nyhe­ter­na att pre­sen­te­ras på öpp­nings­si­dan.

Möj­lig­het att mark­nads­fö­ra loka­ler­na externt.

Under fli­ken med ort­nam­net finns en pre­sen­ta­tion av var­je enhet med kar­ta, adress och tele­fon­num­mer i syf­te att under­lät­ta för intres­se­ra­de i den all­män­na värl­den att kon­tak­ta oss. Fyran pre­sen­te­rar ock­så en kor­ta­re histo­rik med en länk till den full­stän­di­ga histo­ri­ken på Svens­ka Fri­mu­ra­re Ordens hem­si­da. Dess­utom ska där ock­så fin­nas bil­der av Johan­nes­sa­len (avdu­kad). Det finns ock­så möj­lig­het att för de loger som hyr delar av sina loka­ler till pri­va­ta eve­ne­mang att pre­sen­te­ra det­ta med bild.

Redak­tio­nen har ock­så gått ige­nom den histo­rik om de oli­ka enhe­ter­na som finns på Ordens webb­si­da, frimurarorden.se och där fun­nit en del bris­ter. Där­för upp­ma­nar vi enhe­ter­na att gå kol­la egna upp­gif­ter och göra de kor­ri­ge­ring­ar som even­tu­ellt krävs.

Lik­som tidi­ga­re häng­er dock myc­ket av Fyran på oss alla brö­der i Fjär­de För­del­ning­en. Utan aktu­ellt mate­ri­al blir inte Fyran levan­de. Hit­tills har det varit van­li­gast med mate­ri­al om sådant som redan har hänt i loger och bröd­ra­för­e­ning­ar. Det vill vi änd­ra på! Redak­tio­nen väl­kom­nar spe­ci­ellt mate­ri­al om vad som kom­mer att hän­da i logen. Den typen av mate­ri­al ökar intres­set för att gå på loge och upp­le­va de kom­man­de pro­gram­punk­ter­na.

Redak­tio­nen väl­kom­nar ock­så all­mänt mate­ri­al om fri­mu­re­ri som inte nöd­vän­digt­vis behö­ver hand­la om den egna orten. Det kan vara resor eller and­ra iakt­ta­gel­ser man vill dela med sig av. Tala med redak­tö­ren på orten eller kon­tak­ta redak­tio­nen?

Vi hop­pas även på många bil­der (gär­na med hög upp­lös­ning) från verk­sam­he­ten. Med dagens mobil­te­le­fo­ner är det lätt att ta en sådan bild. En bild­no­tis är all­tid läsvärd.

Väl mött till nygam­la Fyran öns­kar vi som job­bat med att göra den ännu bätt­re:

Lars Ulve­mo och Johan Land­ström (webb­mas­ters)
Håkan Wasén och Lars Kling­s­tröm (redak­tö­rer)

 

 

 

Sök inlägg