Gamla Gardet kallar via e-post

Det gam­la Gar­det har änd­rat i sina kal­lel­ser till möten.

-Tidi­ga­re har vi infor­me­rat alla brö­der om möten via tele­fon­sam­tal, men nu har vi enats om att skic­ka ut infor­ma­tion om möten m.m. via e-post, med­de­lar Yng­ve Jans­son.

Alla med­lem­mar har fått ett test­mejl och har ombetts att skic­ka ut ett svars­mail till,  yngve.jansson@tele2.se

Så här berät­tar Gar­dets ord­fö­ran­de CH Löf­gren om hös­tens fort­sat­ta verk­sam­het.

Tis­da­gen den 16 okto­ber kl 1400 möts vi i logen och avnju­ter före­drag med musik och sång om Tage Dani­els­son, fram­fört av Den­nis Östryd och Jör­gen Ralp­hs­son.

Tis­da­gen den 30 okto­ber besö­ker vi St. Johan­neslo­gen Eyst­ra­salt i Väs­ter­vik. Sam­ling utan­för logen för avfärd kl 1615. Logen bör­jar kl 1830 i grad III. Kost­nad för buss­trans­port 100:-. Bus­sen tar 15 per­so­ner. Anmäl­nings­lis­ta i tam­bu­ren till logen fr.o.m. den 16 okto­ber, som ned­ta­ges den 26 okto­ber. Hem­komst c:a 2330.

Ons­da­gen den 14 novem­ber sam­las vi i logen för att åhö­ra Bro­dern Johan Adell infor­me­ra oss om en kro­no­fog­des upp­le­vel­ser under titeln ” Kro­no­fog­den knac­kar på.”

 

 

Sök inlägg