Auroras höstprogram går vidare

Hös­tens åter­stå­en­de pro­gram i dam­för­e­ning­en Aurora:

21 novem­ber : Pau­li­na Bengts­son berät­tar om Nova­hu­set. Det är en ide­ell för­e­ning som erbju­der stöd och råd­giv­ning till per­so­ner som har bli­vit utsat­ta för någon form av sex­u­ellt över­grepp.

12 decem­ber: Julav­slut­ning. OBS att åter­bud för mat dryck gäst mås­te läm­nas senast 24 tim­mar före vis­ning­en.

Sök inlägg