Om arbetet i Helios bibliotek

Lit­te­ra­tur­stu­di­er är en vik­tig del i utö­van­det av den konungs­li­ga kons­ten.Det­ta hade logens arki­va­ri­er tagit fas­ta på när de tog sig an sina ämbe­ten efter hög­tids­da­gen 2016. Det skul­le visa sig vara en intres­sant utma­ning och med var­sam hand för­nya verk­sam­he­ter och loka­li­te­ter i bib­li­o­tek och arkiv.

På dag­ord­ning­en fanns tre huvud­punk­ter:

* Före­stå­en­de visi­ta­tion i feb­ru­a­ri 2017

* Upp­fräsch­ning av själ­va bib­li­o­tekslo­ka­len

* Intro­duk­tion av nytt bib­li­o­teks­sy­stem

Den före­stå­en­de visi­ta­tio­nen inne­bar en nyt­tig genom­gång och revi­de­ring av bib­li­o­teks- och arkivin­ne­håll. Då fem år hin­ner för­lö­pa mel­lan visi­ta­tions­till­fäl­le­na finns många ingå­en­de delar som behö­ver lyf­tas upp och funk­tions­testas. Idéer föd­des om ett mer genom­gri­pan­de för­änd­rings­ar­be­te då tidens tand som bekant gna­ger och inred­ning­en i bib­li­o­te­ket behöv­de för­ny­as. I sam­råd med OM och loge­råd beslu­ta­des om en upp­fräsch­ning och plöts­ligt blev ord till hand­ling. Medel fri­gjor­des och arbe­tet kun­de påbör­jas under sen­vå­ren 2016.

Männen bakom biblioteket,Marcus Stacke, Lars Mårtensson, Rolf Berkö, Ove Hägglund och Anders Nilsson
Män­nen bakom biblioteket,Marcus Stac­ke, Lars Mår­tens­son, Rolf Berkö, Ove Hägglund och Anders Nils­son

Med stor iver tog man sig an upp­dra­get och inled­des med det tyngs­ta möj­li­ga (i ordets rät­ta bemär­kel­se), näm­li­gen att inför­skaf­fa och få på plats ett nytt doku­ment­skåp i fyra­hund­ra­fem­ti­o­ki­los­klas­sen.
Det­ta är själ­va hjär­tat i bib­li­o­teks­verk­sam­he­ten där all grad­bun­den lit­te­ra­tur finns i låst och brand­skyd­dat för­var. Efter hand byt­tes bok­hyl­le­sy­ste­met ut och möble­mang­et för­ny­a­des. Mål­sätt­ning­en med den­na del var att erbju­da brö­der­na en lugn stu­di­e­mil­jö i en bekväm läs­hör­na för själv­stu­di­er och sam­tal.

Efter den väl genom­för­da visi­ta­tio­nen vår­vin­tern 2017 var det dags att för­be­re­da och imple­men­te­ra det efter­läng­ta­de bib­li­o­teks­sy­ste­met som fär­dig­ställts av SFMO. Brö­der Arki­va­ri­er fick bråt­tom att mär­ka upp och regi­stre­ra all grad­bun­den lit­te­ra­tur i det nya syste­met. Vid ter­mins­start i augusti 2017 kun­de så Heli­os­brö­der­na för förs­ta gång­en regi­stre­ra sig enligt den nya ruti­nen och låna böc­ker på ett modernt och säkert sätt. Upp­star­ten gick över för­vän­tan smi­digt och lätt till brö­der­nas gläd­je.

Som fri­mu­ra­re­bro­der får man ald­rig för­tröt­tas och där­för kom­mer den när­mas­te fram­ti­den att ägnas åt genom­lys­ning och för­ny­el­se av den all­män­na lit­te­ra­tur­de­len i bib­li­o­te­ket.

Varmt och bro­der­li­gen väl­kom­men till logens bib­li­o­tek häl­sar dina Arki­va­ri­er!
Lars Mår­tens­son
Lars-Uno Anders­son
Rolf Berkö
Chris­ter Hil­je­mark (tjänst­gö­ran­de arki­va­rie under för­änd­rings­ar­be­tet)

 

Sök inlägg