Fint besök i Helios av R&K Rolf Prag

Fint besök i Ref­te­le av R&K Rolf Prag vil­ken togs emot av Heli­os OM, Per-Olof Fry­e­le­gård. Foto:Ulf Gustafs­son.

Ons­da­gen den 10 okto­ber kom det drygt 40 Heli­os­brö­der till logen för att lyss­na till R&K Rolf Prag, som höll ett instruk­tions­före­drag i grad III, Mäs­tar­gra­den.

Bro­der Rolf, idag And­re Depu­te­rad Pro­vin­si­al­mäs­ta­re i Skåns­ka Pro­vin­si­al­lo­gen, höll ett myc­ket intres­sant före­drag kring vad inne­bör­den  av grad III är och tan­kar och reflex­io­ner kring gra­den.

Av natur­li­ga skäl kan jag här inte gå in på någ­ra detal­jer, men ett nyc­kelord för gra­den är kun­skap och att det är vik­tigt att kun­ska­pen förs vida­re. Där har fadd­rar­na en stor roll att bistå brö­der som just har erhål­lit mäs­tar­gra­den!

Heli­os tal­man Claes Sjö­gren höll ock­så ett instruk­tions­före­drag under kväl­len, som inra­ma­des av stäm­nings­full musik av vår bro­der Anders Mane­stam. Kväl­len avslu­ta­des med gemen­sam bröd­ramål­tid.

Text och foto: Ulf Gustafs­son

Sök inlägg