Bli Frimurare

Hur blir man medlem?

För att bli med­lem i Svens­ka Fri­mu­ra­re Orden krävs att två fri­mu­ra­re stäl­ler sig som fadd­rar för den bli­van­de bro­dern. Kän­ner man själv inte någon som är fri­mu­ra­re går det bra att kon­tak­ta logen för hjälp.

Orden vilar på kris­ten grund. För inträ­de i Svens­ka Fri­mu­ra­re Orden krävs kris­ten tro. Där­med avses inte att Orden skul­le avtvinga en bli­van­de med­lem en läro­upp­fatt­ning i den ena eller and­ra frå­gan. Orden har rum för den som söker och tviv­lar lik­väl som för den tros­vis­se, för den som har hun­nit kor­ta­re, lik­väl för den som hun­nit läng­re på trons väg.

En sökan­de mås­te vida­re vara minst 21 år och ha ett gott anse­en­de bland sina med­män­ni­skor.

Du som vill få ytter­li­ga­re infor­ma­tion eller skic­ka in en intres­se­an­mä­lan är väl­kom­men att kon­tak­ta när­mas­te Johan­nesloge i när­he­ten av din bostads­ort.
OBS! Glöm inte att skri­va ditt tele­fon­num­mer och din adress i din intres­se­an­mä­lan!

Eksjö – Con­cor­dia

Jön­kö­ping – Den Mel­lers­ta Pela­ren

Lin­kö­ping – S:t Jacob

Mota­la – De Tre Lju­sen

Norr­kö­ping – Oskar Fred­rik

Oskars­hamn – Ori­on

Vet­lan­da – De Tre Axen

Vär­na­mo – Heli­os

Väs­ter­vik – Eyst­ra­salt

Mer infor­ma­tion om hur du blir fri­mu­ra­re och vad det inne­bär hit­tar du på Fri­mu­raror­dens hem­si­da på föl­jan­de län­kar:

Hur blir man med­lem  Om Fri­mu­raror­den

 

Sök inlägg