Frimureriet i Vetlanda

Johan­neslo­gen De Tre Axen (DTA)
0383–761941 dta@frimurarorden.se

Bröd­ra­för­e­ning­en Njudung (Njud)
0383–7619 41 njud@frimurarorden.se

Besöks- och post­a­dress:
Odeng­a­tan 4
574 33 VETLANDA

Bröd­ra­för­e­ning­en Njudung
För­e­ning­en bil­da­des 1912 med sam­man­koms­ter i Johan­nes­gra­der­na. År 1935 utvid­ga­des verk­sam­he­ten till att ock­så omfat­ta Andre­as­gra­der­na.
Under de förs­ta fem åren hölls sam­man­koms­ter­na i Central­ho­tel­let. Där­ef­ter flyt­ta­de man till Spar­banks­hu­set vid Stor­tor­get. Genom en gene­rös dona­tion av Njudungs­bro­dern Wer­ner von Seyd­litz kun­de man under 2011 flyt­ta till det nyupp­för­da Kul­tur­hu­set Gott­fri­ed med myc­ket vack­ra och ända­måls­en­li­ga loka­ler.

Mel­lan åren 2011 och 2016 ver­ka­de Njudung som depu­ta­tions­loge under Den Mel­lers­ta Pela­ren i Jön­kö­ping. Sedan Johan­neslo­gen De Tre Axen inlett sin verk­sam­het 2016 är Njudung en renod­lad Andre­as­bröd­ra­för­e­ning med sam­man­koms­ter i gra­der­na IV‑V och VI.

Full­stän­dig histo­rik för Bröd­ra­för­e­ning­en Njudung

Johan­neslo­gen De Tre Axen
Logen invig­des den 23 janu­a­ri 2016 av Svens­ka Fri­mu­ra­re Ordens Stor­mäs­ta­re Anders Ström­berg och i när­va­ro av bland annat Wer­ner von Seyd­litz, vars dona­tion ska­pa­de för­ut­sätt­ning­ar­na för dess till­bli­vel­se.

Full­stän­dig histo­rik för Johan­neslo­gen De Tre Axen

Sök inlägg