Frimureriet i Västervik

Johan­neslo­gen Eyst­ra­salt (Eyt)
0490–214 82 eyt@frimurarorden.se

Bröd­ra­för­e­ning­en Dio­rit (Dio)
0490–155 80 dio@frimurarorden.se

Besöks- och post­a­dress:
Ströms­ga­tan 20 A
593 23 Väs­ter­vik

Johan­neslo­gen Eyst­ra­salt
Logen räk­nar sina anor till 1910 då Wes­ter­viks Bröd­ra­för­e­ning under enk­la for­mer hade sin förs­ta sam­man­komst. År 1913 bör­ja­de man arbe­ta i gra­der­na IV‑V och VI. Efter att ha hyrt in sig i Odd Fel­low-huset flyt­ta­de man 1930 in i ett eget loge­hus på Ströms­ga­tan. Det gjor­de det möj­ligt att ock­så bör­ja arbe­ta i johan­nes­gra­der­na. Invig­ning­en av Johan­neslo­gen Eyst­ra­salt sked­de 1932. Nam­net är en forn­ti­da benäm­ning på Öster­sjön.
I den sto­ra omda­ning­en av cen­tra­la Väs­ter­vik på 1960-talet tving­a­des fri­mu­rar­na i Väs­ter­vik ånyo söka ny hem­vist. År 1967 flyt­ta­de man in i de nuva­ran­de vack­ra och myc­ket ända­måls­en­li­ga loka­ler­na.

Full­stän­dig histo­rik för Johan­neslo­gen Eyst­ra­salt

Bröd­ra­för­e­ning­en Dio­rit
För­e­ning­ens tidi­ga histo­ria sam­man­fal­ler Johan­neslo­gen Eyst­ra­salts. Sedan den­na bil­dats och fri­mu­rar­na i Väs­ter­vik flyt­tat in i en egen bygg­nad omvand­la­des den tidi­ga­re bröd­ra­för­e­ning­en år 1930 till Väs­ter­viks Andre­as­för­e­ning med verk­sam­het i gra­der­na IV‑V och VI. År 1999 byt­tes nam­net till Bröd­ra­för­e­ning­en Dio­rit. Sam­ti­digt bör­ja­de den arbe­ta ock­så i kapi­tel­gra­der­na VII och VIII.
För­e­ning­ens namn kom­mer från den svar­ta gra­nit sam­ma namn som är van­lig i Väs­ter­vik­strak­ten.

Full­stän­dig histo­rik för Bröd­ra­för­e­ning­en Dio­rit

Sök inlägg