Frimureriet i Reftele

Johan­neslo­gen Heli­os
070–358 81 55 hel@frimurarorden

Besöks­a­dress:
Järn­vägs­ga­tan 6
333 75 Ref­te­le

Post­a­dress:
Brant­vä­gen 3
334 32 ANDERSTORP

Tingshuset i Reftele

Histo­rik
Johan­neslo­gen Heli­os räk­nar sina anor till bröd­ra­för­e­ning­en med sam­ma namn. Den­na invig­des 1956 och ver­ka­de fram till 2004. Då upp­lös­tes den och ombil­da­des till Johan­neslo­gen Heli­os.

Verk­sam­he­ten bedrivs sedan 1978 i det före det­ta tings­hu­set i Ref­te­le som då kun­de för­vär­vas genom eko­no­miskt stöd från ett stort antal brö­der. Efter ombygg­nad rym­mer det gam­la tings­hu­set idag myc­ket triv­sam­ma och ända­måls­en­li­ga loka­ler.

Full­stän­dig histo­rik för Johan­neslo­gen Heli­os

 

Sök inlägg