Frimureriet i Oskarshamn

Johan­neslo­gen Ori­on (On)
072–365 74 04 on@frimurarorden.se

Andre­as­lo­gen De Tre Stjär­nor (DTS)
076–125 02 62 dts@frimurarorden.se

Besöks- och post­a­dress:
Sto­ra Tor­get 5
572 42 Oskars­hamn

Kort­fat­tad histo­rik
Johan­neslo­gen Ori­on
År 1880 invig­des Johan­neslo­gen Ori­on invi­gas i en för ända­må­let nyupp­förd bygg­nad i klas­sisk stil vid Sto­ra Tor­get. Den vack­ra Johan­nes­sa­len har en utform­ning som påmin­ner om anti­kens tem­pel­bygg­na­der.
Fas­tig­he­ten ägs av Ori­on och för­val­tas sedan 1980 av en eko­no­misk för­e­ning. I fas­tig­he­ten har ock­så bröd­ra­för­e­ning­en De Tre Stjär­nor verk­sam­het.

Full­stän­dig histo­rik för Johan­neslo­gen Ori­on

Bröd­ra­för­e­ning­en De Tre Stjär­nor
De Tre Stjär­nor star­ta­de sin verk­sam­het 1952 som en Andre­as­för­e­ning. I mit­ten av 1990-ombil­da­des den till bröd­ra­för­e­ning och arbe­tar sedan dess ock­så i kapi­tel­gra­der­na VII och VII. Verk­sam­he­ten omfat­tar tio årli­ga sam­man­koms­ter med före­drag och efter­föl­jan­de bröd­ramål­tid. För någ­ra år sedan inled­de man ett nära sam­ar­be­te med Andre­as­lo­gen Gustaf Adolf i Kal­mar med besök hos varand­ra fle­ra gång­er per år.

Full­stän­dig histo­rik för Bröd­ra­för­e­ning­en De Tre Stjär­nor

Sök inlägg