Frimureriet i Norrköping

Johan­neslo­gen Oscar Fred­rik (OF)
011–12 19 01   of@frimurarorden.se

Bröd­ra­för­e­ning­en S:t Olof (O)
011–12 19 01   o@frimurarorden.se

Besöks- och post­a­dress:
S:t Pers­ga­tan 85 A
602 33 NORRKÖPING

Kort­fat­tad histo­rik
S:t Johan­neslo­gen Oscar Fred­rik
Logen invig­des år 1858, av kron­prins Oscar Fred­rik, seder­me­ra Oscar II. Under de förs­ta tio åren sam­la­des man i loka­ler till­hö­ri­ga Hol­mens Bruk i sta­dens cent­rum. År 1869 bygg­des ett eget loge­hus vid Nor­ra pro­me­na­den. Där blev man kvar i näs­tan hund­ra år innan bygg­na­den tjä­nat ut och stod inför riv­ning. År 1969 val­de man att säl­ja huset och flyt­ta till de nuva­ran­de loka­ler­na vid S:t Pers­ga­tan.

Full­stän­dig histo­rik för S:t Johan­neslo­gen Oscar Fred­rik (Länk till frimurarorden.se)

Bröd­ra­för­e­ning­en S:t Olof
För­e­ning­en hade sin förs­ta sam­man­komst 1926 och arbe­ta­de under sina förs­ta 65 år i S:t Andre­as­gra­der­na IV‑V och VI. Från och med 1991 ock­så i kapi­tel­gra­der­na VII och VIII. Verk­sam­he­ten bedrivs främst genom grad­bund­na före­drag och efter­föl­jan­de dis­kus­sio­ner men ock­så inom ämnen som musik, konst och histo­ria med fri­mu­re­risk anknyt­ning.

Full­stän­dig histo­rik för Bröd­ra­för­e­ning­en S:t Olof (Länk till frimurarorden.se)

 

 

Sök inlägg