Frimureriet i Linköping

Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge (ÖPL)
013- 24 86 41   opl@frimurarorden.se

Andre­as­lo­gen Den Gyl­le­ne Gri­pen (DGG)
013–24 86 45    gg@frimurarorden.se

Andre­as­lo­gen Den Gyl­le­ne Cir­keln (DGC)
013 24 86 45    dgc@frimurarorden.se

Johan­neslo­gen S:t Jacob (J)
013–24 86 43    j@frimurarorden.se

Dam­för­e­ning­en Aurora
070–321 41 65 annchristinsjostrom@gmail.com

Besöks- och post­a­dress:
Klos­ter­ga­tan 11
58223 Lin­kö­ping

Histo­rik
Sedan fri­mu­re­ri­et år 1807 eta­ble­rats i Lin­kö­ping genom­för­des loger­na i Assemb­lé­hu­set vid S:t Lar­s­ga­tan. År 1808 köp­tes ”Sten­hu­set”, den tidi­ga­re sko­lan i Dom­kyr­ko­par­ken, där man stan­na­de till 1912, då det nya kom­bi­ne­ra­de fri­mu­rar­hu­set och hotel­let i kvar­te­ret Boas vid S:t Lar­s­ga­tan stod klart. Bygg­na­den har sedan byggts om och till fle­ra gång­er, senast år 2018.

Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge
På 1810-talet upp­stod ett behov av att  kun­na genom­fö­ra recep­tio­ner ock­så i kapi­tel­gra­der i Lin­kö­ping istäl­let för i Stock­holm. År 1813 eta­ble­ra­des Öst­gö­ta Pre­ben­de­loge där  brö­der kun­de reci­pie­ras i grad VII och VIII. År 1819 omvand­la­des den­na loge till pro­vin­si­al­loge och har sedan dess arbe­tat ock­så i grad IX och X.

Full­stän­dig histo­rik för Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge
(Länk till frimurarorden.se)

Johan­neslo­gen S:t Jacob
Instif­tad år 1807 efter ini­ti­a­tiv av fri­her­ren Jacob De Geer i Fin­spång. Logen var tänkt att eta­ble­ras i Norr­kö­ping men så små­ning­om blev det Lin­kö­ping. År 1808 köp­tes ”Sten­hu­set”, den tidi­ga­re sko­lan i Dom­kyr­ko­par­ken, där man stan­na­de till 1912, då det nya kom­bi­ne­ra­de fri­mu­rar­hu­set och hotel­let vid S:t Lar­s­ga­tan stod klart.

Full­stän­dig histo­rik för Johan­neslo­gen S:t Jacob
(Länk till frimurarorden.se)

Andre­as­lo­gen Den Gyl­le­ne Gri­pen
Ini­ti­e­ra­des av nio brö­der år 1809  och sam­ma år gav Carl XIII till­stånd till logen. Den fick namn efter Öster­göt­lands land­skaps­va­pen, Den Gyl­le­ne Gri­pen. Kung­en var myc­ket intres­se­rad av den nya logen och gav till­stånd att ovan vapen­mär­ket sät­ta en her­tig­kro­na och anta hans eget fri­mu­r­ar­val­språk ”Med vän­skap och fast­het i fäder­neärvd tro”.

Full­stän­dig histo­rik för Andre­as­lo­gen Den Gyl­le­ne Gri­pen
(Länk till frimurarorden.se)

Andre­as­lo­gen Den Gyl­le­ne Cir­keln
Grund­la­des 1997 sedan köer­na av brö­der från Johan­nes­ske­det växt och hota­de att för­länga vän­te­ti­der­na till Andre­as­sta­di­et. Av prak­tis­ka och eko­no­mis­ka skäl för­la­des logen till Lin­kö­ping där den nya logen kun­de dela loka­ler med Andre­as­lo­gen Den Gyl­le­ne Gri­pen.

Full­stän­dig histo­rik för Andre­as­lo­gen Den Gyl­le­ne Cir­keln
(Länk till frimurarorden.se)

 

 

 

Sök inlägg