Frimureriet i Eksjö

Johan­neslo­gen Con­cor­dia (Conc)
0381–102 21   conc@frimurarorden.se

Besöks- och post­a­dress:
Kasern­ga­tan 36
575 35 EKSJÖ

Concordia Johannessal
Histo­rik i kort­het
Bröd­ra­för­e­ning­en Con­cor­dia
bil­da­des år 1918 och invig­des den 20 mars 1920. För­e­ning­en omvand­la­des 1998 till depu­ta­tions­loge under Johan­neslo­gen Den Mel­lers­ta Pela­ren i Jön­kö­ping vil­ket gjor­de det möj­ligt att genom­fö­ra recep­tio­ner i de två förs­ta Johan­nes­gra­der­na. År 2016 ombil­da­des Bröd­ra­för­e­ning­en Con­cor­dia till Johan­neslo­gen Con­cor­dia.  

Fram till 2013 arbe­ta­de Con­cor­dia i hyr­da loka­ler i Eksjö Stads­ho­tell. Året innan för­vär­va­de man en av det ned­lag­da rege­men­tet I 12:s kaser­ner och iord­nings­ställ­de myc­ket ända­måls­en­li­ga loka­ler i dess vindsvå­ning. Den övri­ga delen av fas­tig­he­ten hyrs ut till Eksjö kom­mun.

Full­stän­dig histo­rik för Bröd­ra­för­e­ning­en Con­cor­dia

 

 

Sök inlägg