Damföreningen Aurora

Dam­för­e­ning­en Aurora inbju­der alla brö­der­nas part­ners till sam­man­koms­ter, utflyk­ter och stu­die­be­sök under höst och vår.

Med­lems­av­gif­ten för år 2019 är 300 kro­nor att beta­las in senast 1 mars till kon­to 888060–1

Vid ordi­na­rie sam­man­komst är avgif­ten för mat och dryck samt före­drag 200 kro­nor. Enbart före­drag 50 kro­nor.

Jul­sam­man­koms­ten kos­tar dock 300 kro­nor.

För den intres­se­ra­de finns mera infor­ma­tion på Auroras egna webb­si­da.

 

 

Sök inlägg